Enformasyon Nedir

 Enformasyon Nedir

Enformasyon

Enformasyon Nedir, Enformasyon Fransızca kökenli bir kelime olup Türkçe’de tam bir karşılığı bulunamamıştır.

Enformasyon Nedir

Enformasyon, şekil vermek, bilgilendirmek gibi anlamlara gelen ‘inform’ kökünden türetilmiştir. Enformasyon, karar vermeyi kolaylaştıracak biçimde verilerin toplanması, şekillendirilmiş ya da işlenmiş olan verilerden meydana gelen gerçeklik ve sayılardır.

Enformasyon anlamlıdır, amacı vardır, konu ile ilgilidir ve belirli bir amaç için şekillenmiştir. Enformasyon, çalışanlara ve yöneticilere ağ bağlantıları, internet veya e-mail ile ulaşır.


Enformasyon, olay ve objeleri yorumlamak için bir bakış açısı kazandırır ve
bilgi oluşturmak için gerekli bir ögedir. Enformasyon, bilgiye katkıda bulunarak onu etkilemektedir.

Enformasyon, düzenlenmiş veriler olup veriden daha zengin bir içeriğe
sahiptir.

Davenport verilerin değer kazanarak enformasyona dönüştüğünü savunmaktadır.

Enformasyon Süreci

Bilgiye bir anlam yüklenmediğinde, o enformasyon bilgiye dönüşmemektedir. Bu gün herkes küreselleşmenin etkisiyle enformasyona kolayca ulaşabilmektedir.

Fark oluşturmak onu bilgiye dönüştürmekle mümkün olmaktadır.
Enformasyon ile veri arasındaki farklılığı anlamak için bir hastanın doktora gitmesini örnek olarak ele alalım. Doktor hastadan birçok ‘enformasyon’ elde eder. Bu enformasyonun bir kısmında hastanın tıbbi teşhisi için önemli olanlar göz önünde bulundurulur.

Fakat hasta tarafından verilen enformasyonun bir kısmı doktor için gereksizdir ve o zaman bu enformasyon “veri” haline gelir. Doktor, hızlı bir biçimde kendi “bilgi tabanında” elde edilen enformasyonu çözümler ve bu enformasyonda ilgili bir kalıp bulduktan sonra hastaya tedavi için reçete yazar.

Eğer doktor hastanın verdiği enformasyonda ilişkili bir kalıp bulamazsa, o zaman daha ileri laboratuar testleri önerebilir veya hastayı enformasyon içerisinde yararlı bir kalıp bulmada daha iyi bir pozisyonda bulanabilecek bir uzmana sevk edilebilir.

Enformasyonun Özellikleri

Yaşanan süreçler incelendiğinde bilgi ve enformasyon arasında şekil, konu
ve kullanım bakımından farklılıklar bulunmaktadır. Fiziksel açıdan bakıldığında enformasyonun bazı özellikleri şunlardır:

 • Somuttur,
 • Doküman halinde bulunur,
 • Tam bir yazılı kaynak niteliği taşır,
 • Konulara ilişkin yazılı belgeler,
 • Belirli biçimlerde kayıt edilmiş şekillerde bulunur,
 • Kâğıt üzerinde simge veya şekil biçiminde olur,
 • Elde edilebilir ve satın alınabilir,
 • Dijital formlarda tamamlanmış halde bulunabilir.

Enformasyonun kullanım açısından bazı özellikleri ise şu şekilde sayılabilir;

 • Bilgilendirici nitelikte bir durum,
 • İlgili olarak algılanan veri,
 • Anlam yüklenen veri,
 • Otorite kaynakları.

Veri ve enformasyon için kullanılan sorular; “kim-ne-nerede-ne zaman?”
sorularıdır. Fakat bilgi için sorulan sorular “neden?” ve “niçin?” sorularıdır.
Enformasyon uyumluluğu ve amacı olan veridir. Enformasyon, verinin ilişkiler ile ve amaçlar ile donatıldıktan sonra aldığı haldir.


Enformasyonun önemi gerçeklerin elde edilmesini sağlamasındadır.
Enformasyonla olaylar ve gerçekler tüm yönleriyle ortaya çıkmaktadır. Bu
sembollerle veriler, değişik ve çeşitli anlamlar yüklenen kaynaklar, objeler olarak görülür.


Enformasyon nedir, işlenmiş, anlamlı bir şekilde bir araya getirilmiş veriler
topluluğudur. Verilerin ilişkiler ve amaçlarla donatıldıktan sonra yeniden
düzenlenmiş halidir. Veriler, enformasyon formuna dönüştürülmek için amacı yönlendirilir, sınıflandırılır, hesaplanır, düzeltilir, özetlenir ve diğer gerekli işlemler uygulanır.

Verileri düzenlenme başkaları tarafından yapılır ve yalnızca ilgili kişi için bir anlam taşımaktadır. Matematikçiler ve bilim insanları icin enformasyon terimi, bir iletişim sistemindeki belirsizliğin azaltılması anlamına gelmektedir. Bu açıdan bakıldığında doğadaki herhangi bir enerji ya da madde örüntüsü ağaçların yaş halkaları, DNA parcacıkları, uzak bir yıldızın ışığı, bir hayvanın ayak izi enformasyon içerir.


Enformasyonu tanımlayan çok sayıda araştırmacı, onun bir mesaj olduğunu ifade etmektedirler. Bu mesaj, biçimsel halde belge haline getirilmiş görsel bir mesaj veya işitsel bir mesaj olabilmesinin yanı sıra biçimsel olmayan, şirket içi gruplar tarafından aktarılan bilgi ve dedikodu da olabilir. Enformasyonun amacı, alıcının bir konu ile ilgili olan düşüncelerini değiştirmek, davranışı üzerinde etki meydana getirmektir.


Enformasyon, veriden daha fazla anlamı içerisinde bulundurmaktadır.
Günümüzde enformasyonlar, gelişen teknolojiyle her tarafta bilhassa cep
telefonlarımızda karşımıza çıkmaktadır. Gelen bu bilgilendirmelerle yazılı, sözlü ve görsel olarak karşımıza çıkmaktadır. Enformasyon, verilerin değerlendirilmesinden üretiliyorsa bilgi de enformasyonun değerlendirilmesinden üretilmektedir.

Kaynakça

TOKCAN, H. (2005). BİLGİNİN ÜRETİMİ VE KULLANIMI AÇISINDAN BİLGİ YÖNETİMİ: ÜNİVERSİTE’DE AKADEMİK YÖNETİCİLERİN BİLGİ YÖNETİMİ ALGILARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI , KIRIKKALE . Haziran 12, 2020 tarihinde https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=WY5CM7tPNE2z_YM6pBu0tyIWLShkz0lv82wKY8hBQdv4Bofd0UPMKn_TuRdpvnYu adresinden alındı

Bir Yorum Yapın