Halk Kütüphaneleri Görev ve Çalışma Yönetmeliği

avatar

Bilgi Uzmanı

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

Resmi Gazete Tarihi: 21.09.1981 Resmi Gazete Sayısı: 17465

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER


Amaç-Kapsam-Tanımlar

Amaç:

Madde 1 – Bu yönetmeliğin amacı, halk kütüphaneleri ile bunlara bağlı şube, bölüm ve servislerde görevli personelin görev ve sorumluluklarını düzenlemektir.

Kapsam:

Madde 2 – Bu yönetmelik hükümleri halk kütüphaneleri ile bunlara bağlı şube. bölüm ve servislerde görev alanları kapsar.

Tanımlar:

Madde 3 –
 Bu yönetmelikte geçen:

a) «Bakanlık» : Kültür Bakanlığı’nı,

b) «Genel Müdürlük» : Kütüphaneler Genel Müdürlüğü’nü,

c) «İdare» :İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü ile İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlük ve Yöneticiliği’ni,

ç) «Şube» : «Bölüm» ve «Servis» : Merkez Halk Kütüphanesine bağlı birimleri, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

GÖREVLİLER ve YETKİLERİ

İl Halk Kütüphanesi Müdürü:

Madde 4 –
 İl Halk Kütüphanesi Müdürü’nün genel yönetim işleri yanındaki başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

a) İl sınırı içindeki halk ve çocuk kütüphanelerinin çalışma programlarının genel hizmet politikasına uygun biçimde düzenlenmesi konusunda koordinasyon görevini yürütmek.

b) İl Halk Kütüphanesini yönetmek ve bu kütüphanede görülmesi gereken işleri hazırlayacağı iş bölümü çizelgesine göre mevcut görevlilere dağıtmak,

c) İl merkezindeki halk kütüphaneleri ile bunları bağlı şube, bölüm ve çocuk kütüp¬hanelerinin çalışmalarını denetlemek,

d) il sınırı içindeki kütüphanelere bağlı yeni şube ve bölümler açılmasına ve bunların halka benimsetilmesine çalışmak,

e) Halkın kütüphanelerden en iyi şekilde yararlanmasını sağlayıcı tedbirleri almak,

f) İdari yönden il Halk Kütüphanesine bağlı kütüphanelere ayrılmış yıllık ödeneğin kütüphanelerin büyüklük, ihtiyaç ve hizmet kapsamlarını dikkate alarak harcanmasını sağlamak.

g) İl sınırı içindeki kütüphanelerin yıllık çalışma raporlarını inceleyerek toplu halde her yılın sonunda Genel Müdürlüğe göndermek.


h) İl sınırı içindeki kütüphanelerin çalışmalarıyla ilgili istatistik, cilt programı v.b. bilgilerin her yılın Ocak ayında Genel Müdürlüğe gönderilmesini sağlamak,

i) Kültür Bakanlığı Sicil Raporu Vermeye Yetkili Amirler Yönetmeliği hükümlerine göre ildeki kütüphanelere ait personelin tezkiye işlerini yürütmek,

j) Atanmaları mahalline bırakılmış görevlilerin atanmaları, yükseltilmeleri, emekli işlemleri, v.b. gibi özlük işlerini ve bunların mesleki yönden yetiştirilmelerini sağlamak üzere Kültür Müdürüne öneride bulunmak,

k) İl sınırı içindeki kütüphanelerin gelişmesini sağlamak üzere, çeşitli makamlar nezdinde teşebbüslerde bulunmak, kütüphanelere yardım dernekleri
 kurdurmak suretiyle halkın ve mahalli kuruluşların maddi ve manevi yardım ve ilgilerini sağlamaya çalışmak,

l) Teknik bakımdan kütüphane hizmetlerinin il çapında merkezileştirilmesini sağlamak,

m)Bulunduğu ildeki diğer kuruluşlara ait kütüphanelerde görevli personele müracaatları halinde staj imkânı sağlamak,

n) İl sınırı içindeki halk kütüphaneleri koleksiyonlarına ait toplu katalog çalışmalarını gerçekleştirmek,

Kütüphane Müdür Yardımcısı:

Madde 5 –
 Kütüphane Müdür Yardımcısının başlıca görevleri şunlardır:

a) Müdürün emirlerini uygulamak ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek.;

b) Kütüphaneye ait işlerin kanun, yönetmelik ve emirler gereğince yürütülmesine çalışmak,

c) Kütüphanenin muayene, demirbaş eşya ve ayniyat sayım Komisyonuna başkanlık etmek,

ç) Kütüphanenin demirbaş eşya ve ayniyat işlerinin düzenli yürütülmesini kontrol etmek,

d) Kütüphane personelinin şahıs dosyalarının tutulmasını ve özlük işleri ile ilgili yazışmaların yürütülmesini sağlamak,

e) Kütüphane personelinden birinin ayrılması halinde devir ve teslim işlerinin ilgili hükümlere göre yapılmasını sağlamak ve düzenlenecek çizelgeleri inceleyip onaylamak,

f) Kütüphane personelinin görevlerine ait müdür tarafından hazırlanan iş bölümü çizelgelerinin uygulanmasını denetlemek ve aksamaların giderilmesi konusunda alınacak önlemleri müdüre teklif etmek,

g) Hizmetlilerin iş bölümünü yapmak, nöbet çizelgelerini hazırlamak özellikle, demirbaş eşyanın bakımı ve temizlik işlerini düzene koyarak yakından takip etmek, aksayan yönlerinin giderilmesini sağlamak,

ğ) Özel kanun ve yönetmeliklere göre sivil savunma önlemlerini aldırmak ve yürütmek,

h) Yangın, sabotaj ve hırsızlığa karşı koruma tedbirlerini aldırmak üzere gerekli işleri yürütmek.

ı) Kültür Bakanlığı Sicil Raporu Vermeye Yetkili Amirler Yönetmeliğine göre hareket ederek gizli tezkiye varakaları ile ilgili görevleri yapmak,

i) Kütüphane personelinin devam fişlerini izlemek, yıllık izin ve mazeret izni işlerini düzenlemek,

j) Kütüphanenin yazışma ve dosyalama işleri ile istatistik işlerinin düzenli olmasını sağlamak.

Kütüphane Uzmanları:

Madde 6 –
 Başuzmanlar, müdür ve müdür yardımcısından sonra kütüphanenin en yetkili ve sorumlu elemanlarıdır. Özellikle kütüphanenin bilimsel ve teknik işlerinden ve bu alanlardaki gelişmelerden sorumludurlar. Müdür yardımcısı bulunmayan kütüphanelerde başuzmanlar müdür yardımcısı görevini tedvir ederler.

Başuzman ve Uzmanların başlıca görevleri şunlardır:

a) Kütüphanenin gelişmesine bilimsel ve teknik yönden yardım etmek.

b) Yeni yayınları takip ederek ve çevresinin isteklerini dikkate alarak, kütüphanenin kitap, süreli yayın ve benzeri koleksiyonunun tamamlanmasını sağlamak,

c) Kütüphanelerde bulundurulması veya okuyucuya verilmesi uygun olmayan kitap, mecmua, broşür ve benzerlerini takip etmek ve gerekli işlemleri yapmak,

ç) Kütüphaneye bağlı şube, bölüm ve servislere satın alınacak yayınlan tespit etmek,

d) Sabit ve gezici ödünç kitap verme servislerinin kurulmasını ve gelişmesini sağlamak,

e) Halk Kütüphanelerinde bulunan yazma ve eski harfli basma eserlerin katalog ve tasnif işlerini yapmak,

f) Kütüphaneye alınacak yazma, eski harfli ve nadir basma eserleri inceleyerek ilgililere bilgi vermek,

g) Yazma ve eski harfli basma eserlerin temizlik ve korunmasını sağlamak, bakım ve onarımı konusunda gerekli işlemleri yürütmek,

ğ) Bilim adamları, üniversiteler ve diğer bilimsel kuruluşlar tarafından talep edilen mikrofilm ve fotokopi isteklerini inceleyerek gereğini idareye bildirmek,

İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü veya Yöneticisi:


Madde 7 – 
İlçe Halk Kütüphanesi müdür veya yöneticisinin genel yönetim işlen yanındaki başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

a) Merkez kütüphane ile, ona bağlı şube, bölüm ve servislerin çalışmalarını genel hizmet politikasına ve çalışma programına uygun biçimde düzenlemek,

b) Kütüphane çalışmalarının yasa, tüzük, yönetmelik, genelge ve yazılı emirlerin sınırları içinde yürütülmesini sağlamak,

c) Kütüphaneye bağlı şube, bölüm ve servisleri sık sık denetlemek ve hizmet yönünden göreceği aksaklıkları gidermeğe çalışmak.

ç) Halkın kütüphane hizmetlerinden en geniş ölçüde yararlanmasını sağlayacak tedbirleri almak,

d) Her mali yıl sonunda kütüphanenin ve ona bağlı şube, bölüm ve servislerin çalışmaları ve ihtiyaçları ile ilgili bir rapor hazırlayarak İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğüne göndermek,

e) Kütüphane işlerini, hazırlayacağı bir işbölümü çizelgesine göre mevcut görevliler arasında dağıtmak,

f) Kütüphanenin tahakkuk memurluğunu sapmak,

g) Kütüphanenin ve ona bağlı şube, bölüm ve servislerin yıllık rapor ve istatistiğini hazırlayarak îl Halk Kütüphanesi Müdürlüğüne göndermek.

Seksiyon Şefi:

Madde 8 –
 Seksiyon Şefi’nin başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

a) Okuyucuların belli bir konuya yönelik çalışmalarında veya kütüphanedeki çalışmaları sırasında karşılaştıkları problemleri kütüphane kaynaklarından yararlanmak suretiyle cevaplamak yada onlara kaynak göstererek çözüm getirmek,

b) Okuyucuların aradıkları konularda bulunmayan kitapların diğer kütüphanelerden temini konusunda idareye gerekli bilgiyi vermek.

c)Bulunduğu kütüphane ile idari yönden bu kütüphaneye bağlı şube ve bölümlerin sergi ve konferanslarının programlarım düzenlemek,

d) Süreli yayınları düzenli olarak zamanında kütüphaneye gelmesini sağlamak, Katalog ve tasnif işlemlerinin doğruluğunu kontrol etmek ve karşılaşılan güçlüklere çözüm yolu getirmek,

e)Derleme, bağış, devir ve resmi kurumlardan gelen kitap ve diğer yayınların gerekli işlemlerini yürütmek,

f) Kitap ve süreli yayınların kütüphaneye girişinden okuyucu hizmetine sunulmasına kadar yapılacak işlemleri denetleyerek, sağlıklı bir biçimde okuyucu hizmetine sunulmasını sağlamak,

ğ) İdarece verilecek diğer işleri yapmak.

Kütüphaneci:

Madde 9 –
 Kütüphanecinin başlıca görevleri şunlardır:

a) Modern kütüphanecilik kurallarına göre kitapların katalog ve tasnifini yapmak,

b) Süreli yayınları izleme fişlerine geçirerek, eksik sayıları vaktinde ilgiliye bildirmek ve cilt birliği sağlananları cilde hazırlamak,

c)Kütüphaneye bağlı bölüm ve servislerin teknik çalışmalarına yardımcı olmak,

d) Kitap fişlerini fiş kataloguna yerleştirmek.

e) Seksiyon Şefinin olmadığı kütüphanelerde onun görevlerini yapmak,

f) İdareci tarafından verilen diğer görevlen yerine getirmek.

Yardımcı Kütüphaneci:

Madde 10 –
 Yardımcı Kütüphanecinin görevleri şunlardır:

a) Katalog ve tasnif işlerinde kütüphaneciye yardımcı olmak,

b) Kütüphaneden yararlanmalarında okuyuculara yol göstermek,

c) Kütüphaneci bulunmayan yerlerde kütüphanecinin görevlerini yapmak,

d) idarecinin vereceği diğer işleri yapmak.

Şef:

Madde 11 – 
Şefin görevleri şunlardır: (İç Hizmetler)

a) Kütüphane binasının ve bahçesinin temizlik, tertip, düzen içerisinde bulundurulmasını sağlamak,

b) Binanın yangından korunması için gereken yangın malzemelerinin her an kullanılır durumda bulunmalarını sağlamak,

c) Binanın ısıtılması hususunda gerekli tedbirleri almak ve karşılaştığı sorunları zamanında idareye bildirmek,

d) Kütüphanenin gündüz ve gece emniyetini temin bakımından nöbet hizmet çizelgelerini hazırlayarak, bu hizmetlerin düzenli yürütülmesine çalışmak,

d) Kütüphanenin elektrik ve su tesisatının kontrolünü sağlayarak tesisatlarda görülecek arızaları anında idareye bildirmek.

e) Kütüphanenin küçük onarımı ik ilgili durumlarını tespit etmek, yapılabilecek olanların yapılmasını sağlamak, yapılamayanları idareye bildirmek,

f) Kütüphaneye bağlı şube ve bölüm kütüphanelerinin her türlü iç hizmetlerinde yardımcı olmak ve aksaklıkların giderilmesi konusunda çözüm yollarını ilgililere göstermek,

g) İdarece verilecek diğer işleri yapmak.

Mutemet:

Madde 12 –
 Mutemedin yapacağı işler şunlardır:

a) Kütüphaneye ait maaş. ücret ve yevmiye bordrolarını hazırlayarak ilgililere imzalatmak,

b) İlgili saymanlıktan bordro muhteviyatı aylık, ücret ve yevmiyelerini zamanında alarak aynı gün içinde hak sahiplerine dağıtmak, gününde maaş, ücret veya yevmiyelerini alamayanların paralarını kapalı bir zarf içinde kasada saklamak,

c) En geç üç hafta içinde sahipleri tarafından alınmayan aylık, ücret ve yevmiyeleri müdüre haber vererek saymanlığa iade etmek,

d) Geçmiş yıllara ait bordroları saklamak ve zamanı dolanları dosya memuruna teslim etmek,

e) Maaş ve ücret defterini düzenli olarak tutmak ve ilgililere imzalattırmak,

f) Mutemet sıfatıyla kendisine verilen avansların idareciden alacağı direktiflere, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak sarf işlemlerini yapmak ve hesabını zamanında kapatmak,

g) Sarf evrakını, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak hazırlamak ve bunlara ait belgeleri dosya halinde saklamak,

h) Ödenek, maaş, avans ve senet defterlerini tutmak,

i) Kütüphanenin ayniyat mutemedi yoksa veya izinli bulunuyorsa ayniyat mutemetliği görevini de yaparak bu görevin gerektirdiği dosya ve defterleri tutmak,

j) Satın alma işlemlerini yürütmek,

k) idareci tarafından verilecek diğer işleri yapmak,

Ayniyat Mutemedi:

Madde 13 – 
Ayniyat mutemetliği yapacak memurun başlıca görevleri şunlardır:

a) Kütüphanenin demirbaş eşya ve kullanılan malzemesine ait gerekli işlemleri yapmak,

b) Kitaplara ait ayniyat tesellüm makbuzunu keserek, idareye teslim etmek,

c) Kütüphaneye bağlı şube ve bölümlerinde kullanılan demirbaş araç ve gereçlerin hesap işlerini yapmak,

ç) Cilt atölyesinde kullanılan demirbaş eşya ile diğer gereçlerin hesap işlerini yapmak, Fotokopi ve teksir işlerinde kullanılan araç ve gereçlerin hesap işlerim yapmak,

d) Çocuk bölümlerinin temsil, konser, kurs ve benzeri hizmetlerle ilgili araç ve gereçlere ait işlerini yürütmek,

e) Fazla kullanılma sonucu eskiyen, kazaen kırılan ve kaybolan demirbaş malzeme hakkında gerekli işlemin yapılmasını sağlamak,

f) Demirbaş malzemenin yıl sonu sayımlarının yapılmasını sağlamak.

ğ) Kütüphanede bulunan demirbaş malzemeyi numaralayarak bunların listelerini hazırlayıp ilgili yerlere asmak,

h) İdarenin vereceği diğer işleri yapmak.

Ayniyat Memuru:

Madde 14 – 
Ayniyat Mutemedi bulunmayan halk kütüphanelerinde bu görevleri yü¬rütmek üzere Ayniyat memuru bulundurulur.

Aksesyon Memuru:

Madde 15 –
 Aksesyon Memurunun başlıca görevleri şunlardır:

a) Kütüphaneye gelen kitapları demirbaş üzerine kaydetmek,

b) Kaydı yapılan kitapların idarenin belirlemiş olduğu sayfalarına kütüphane damgasını basmak,

c) Ciltten gelen kitapların cilt bedellerini demirbaş defterine işlemek.

ç) Ciltten dönen (Gezici Kütüphanenin kitapları da dahil) kitapların sutlarına kitap adını ve yer numarasını yazarak, idare tarafından ödünç verileceği belirlenen kitaplara gerekli basılı malzemeyi yapıştırmak,

d)îdare tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,

Okuma Salonu Memuru:

Madde 16 
– Okuma salonu memurunun başlıca görevleri şunlardır:

a) Okuma salonunu ve kitap raflarını düzenli ve temiz bulundurmak,

b) Okuyucuların kütüphaneden en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamak,

c) Okuyucuların salonda gruplaşmadan sessiz çalışmalarını temin etmek,

ç) Fiş katalogu ile müracaat eserlerinden okuyucuların nasıl yararlanacağı konusunda yardımcı olmak,

d)Okuyucular tarafından gelen isteklerde karşılaştığı güçlükleri idareye bildirerek çözüm yollarını aramak,

e)Okuma salonunda bulunan kitapların her ay temizliğini yaptırmak,

f) Günlük okuyucu istatistiğini sağlıklı bu şekilde tutarak idareye teslim etmek,

g) Cilt birliği sağlanan süreli yayınları kitap demirbaş defterine kaydedilmek üzere ilgili yere göndermek,

ğ) Salondaki kitapların yırtılıp kaybolmamışına dikkat etmek,

h) Yazma eser koleksiyonu bulunan kütüphanelerde okuyucular tarafından istenen yazma eserleri “depodan getirtmek, tezhip, minyatür, resim, motif gibi özelliklerini tespit ederek okuyucuya vermek ve geri alırken bunlara dikkat etmek,

ı) Okuyuculara verilen yazma eserleri incelemelerinde kitabın üzerine dayanmamaları, el sürmemeleri, mürekkepli kalem ve boya kullanmamaları, cilt ve varaklan itina ile açmaları, şirazeleri sıkı olan kitapları açmak için hırpalamamaları, kitaba not, işaret vb. yazılar yazmamaları, kitabın ele veya diz üzerine alınmaması hususlarına dikkat etmek,

i) İdarece verilecek diğer görevleri yapmak.

Depo Memuru: (Yazma Eserleri:

Madde 17 – 
Yazma eser koleksiyonu bulunan kütüphanelerde, bu eserlerin bakım ve korunması ile ilgili bir depo memuru bulunur.

Yazma Eser Depo Memurunun başlıca görevleri şunlardır:

a) Teslim edilen kitapları temiz tutmak, korumak ve düzenli şekilde yerleştirmek.

b) Depoyu havalandırmak ve rutubetten korumak,

c) Temizlik zamanında yazma eserleri dışarıya çıkarıp itina ile temizlemek, havalandırmak ve yerine yerleştirmek,

ç) Okuyucuya verilemeyecek durumda cildi dağılmış, cetvellerinden ayrılmış, yaprakları yanık veya kırılmaya başlamış olan eserlerin listesini yapıp, en az üç ayda bir durumu kütüphane idaresi ile görüşerek gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak,

d) Okuyucuların iade ettikleri kitapları dikkatle kontrol ederek kitaba herhangi bir zarar verildiğinde durumu anında idareye bildirmek,

e) Depodan, okuma salonuna, uzmanlara, kütüphanecilere ve tasnif memurlarına verilen yazma eserlerin aynı günün akşamı depoya iadesini sağlamak,

f) Cilt. mikrofilm ve patoloji servislerine çıkarılan eserlerin makbuzlarını ayrı bir dosyada saklamak,

g) Eserleri depodan idarece düzenlenen «depo çıkış fişi» karşılığında vermek,

ğ) Mikrofilm çekilmiş ve fotoğrafları kitap haline getirilmiş yazma eserlerin asıllarını okuyucuya idarenin izni ile göstermek,

h) Zamanın yıpratıcı tesirleri yüzünden yapraklan kırılmaya veya yanmaya başlamış, tezhip ve cetvellerinden ayrılmaya yüz tutmuş, şirazesi bozulup dağılmış, yazıları dökülmeye başlamış, yaprakları rutubetten pamuklaşmış yazma eserlerin, mikrofilmlerini okuyucuların istifadesine sunmak,

ı) Taşıdıkları maddi ve manevi değerler sebebiyle aşağıda belirtilen eserler idareden alınacak özel izinle okuyucuya sadece okunmak üzere verilebilir.

1. Ünik nüshalar,

2. Büyük sanat değeri olan tezhipli, minyatürlü ve yazı çeşidi yönünden emsalsiz yazmalar,

3. Müellif hattı ile yazılmış yazmalar,

4. Cilt bakımından çok kıymetli yazmalar,

5. Önemli kişilere ait sima ve temellük kayıtlan bulunan yazmalar,

i) Depoyu daima kapalı ve kilitli bulundurmak.

Depo Memuru ( Basma Eserler):

Madde 18 – Koleksiyonunun bir kısmını okuma salonu dışında, depoda toplayan kütüphanelerde depo memuru bulunur.

Bu memurun başlıca görevleri şunlardır:

a) Teknik işleri biten ve depoya teslim edilen kitapları yerlerine yerleştirmek,

b) Depoyu daima temiz ve düzenli bu halde bulundurmak,

c)Onarma ve cilde muhtaç eserleri ayırarak bunların cilt ve onarımını sağlamak,

d)Ciltten gelen kitapların sırtlarına kitap adları ve yer numaralarını yazmak, ödünç verilecek olanların hazırlık işlemlerinin yapılması için teknik hizmetler bölümüne teslim etmek ve kitaplar döndükten sonra yerlerine yerleştirmek,

e)Okuyucular tarafından istenilen kitapları «Kitap isteme Fişi» ile okuma salonuna teslim etmek.

f) Depodan çıkan kitapların mesai bitiminde depoya geri dönmelerini sağlamak ve yerlerine yerleştirmek,

g) Gününde depoya dönmeyen kitapları tespit ederek idareye bildirmek,

ğ) Mesai bitiminde deponun umumi kontrolünü yaparak kilitlemek ve anahtarın birini gece bekçisine teslim etmek,

h) Depoya sigara ile girilmemesini sağlamak,

Ödünç verme Memuru:


Madde 19 – Ödünç kitap verme ile ilgili işlemleri yürüten memurun başlıca görevleri şunlardır:

a) Ödünç verilmesi uygun görülen ve kendisine teslim edilen kitapları açık raf sistemine göre düzenlemek,

b) Kitapların bakım ve onarımının yapılmasını temin etmek,

c)Kitapların ve bulunduğu servisin temizlik ve düzenini sağlamak,

ç) Halk kütüphaneleri Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre okuyucuların üye kayıt ve ödünç kitap verme işlemlerini yürütmek,

d)Katalog fişlerini fiş katalog kutularına yerleştirmek,

e)Ödünç verilen kitapların «Kitap Fişleri»ni geri getirileceği tarihlere göre içinde ay ve gün bölmeleri bulunan kutulara yerleştirmek,

f) Gününde getirilmeyen kitaplar için gerekli işlemleri yürütmek,

g) Okuyucular tarafından kaybedilen kitapları idareye bildirerek gerekli işlemin yapılmasını sağlamak,

ğ) Cilde gidecek kitapları tespit ederek ciltlenmelerini sağlamak, ciltten dönen kitapların sırtlarına kitap adları ile yer numaralarını yazmak ve gerekli olan basılı malzemeyi yapıştırmak,

ı) Günlük okuyucu istatistiğini düzenli bir şekilde tutarak idareye teslim etmek,

i) Servisi ile ilgili diğer işleri yapmak,

Gezici Kütüphane Memuru:

Madde 20 – Gezici Kütüphane memurunun başlıca görevleri şunlardır.

a) Servise konan kitapları gezici kütüphane otobüsünde, açık raf sistemine göre yerleştirmek,

b) Kitapların tertip ve düzenini sağlamak,

c) Servisten yararlanmak isteyen okuyucuların Halk Kütüphaneleri Yönetmeliği’nde belirtilen esaslara göre üye kayıt işlerini yürütmek,

ç) Üyelere ait belgeleri düzenli bir şekilde muhafaza etmek,

d) Servise konan kitapların bakım ve onarımının yapılmasını temin etmek,

e) İlde gidecek kitapları tespit ederek ciltlenmelerini sağlamak,

f) Müracaat kitaplarından okuyucuların yararlanmalarını sağlamak; bunların dışında kalanları Halk Kütüphaneleri Yönetmeliği’nde belirtilen esaslara göre ödünç vermek,

g) Ödünç verilen kitapların gününde geri getirilmesini sağlamak,

ğ) Günlük, aylık ve yıllık okuyucu istatistiklerini hazırlayarak idareye teslim etmek,

h) Günlük istatistiklere göre aylık faaliyet programını düzenleyerek idareye teslim etmek,

ı) Gezici kütüphane koleksiyonunu belirli aralıklarla gözden geçirerek ve okuyucu isteklerini de dikkate alarak bağlı bulunduğu kütüphaneden yeni kitap sağlamak,

i) Okuyucular tarafından kaybedilen kitapları idareye bildirerek gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak,

j) İhtiyaç duyulan yeni duraklarla ilgili olarak yapılan müracaatları değerlendirerek idareye bilgi vermek,

k) Servisi ile ilgili diğer işleri yapmak.

Kütüphaneci Öğretmen:

Madde 21 – 
Kütüphaneci öğretmenin başlıca görevleri şunlardır: a) Çocukların kütüphaneden en iyi bir biçimde yararlanmalarını sağlamak, . b) Çocuk velilerinin de kütüphaneye ilgi duymalarını sağlamak,

c) Belirli bir program içerisinde sosyal ve kültürel faaliyetler ile ilgili çalışmaları yürütmek,

ç) Kütüphane Haftası, Çocuk Kitapları Haftası v.b. faaliyetleri «Kütüphanelerde Eğitici ve Kültürel Faaliyetler Yönetmeliği.» gereğince yürütmek,

d)Kütüphaneye ait demirbaş malzemenin bakımı ve korunmasını sağlamak,

e)Kütüphanenin düzen ve temizliğinin yürütülmesini sağlamak,

f) Halk Kütüphaneleri Yönetmeliği’nde belirtilen esaslara güre okuyucuların üye kayıt ve ödünç kitap verme işlemlerini yürütmek,

g)Süreli yayınlan izleme fişlerine kaydederek takibini yapmak, cilt birliği sağlananları cilde gönderilmek üzere hazırlamak ve idareye bildirmek,

ğ) Cilt ve onarıma muhtaç kitapları cilde gönderilmesi için idareye bilgi vermek,

h) Katalog ve tasnif işleri yapılan kitaplarla, aitten dönen kitapların hazırlık işlerini (sırtlarına kitap adı ve yer numarasının yazılması, muhtıra, kitap cebi ve kitap fişinin yapıştırılması) yapmak ve kitapları ruflara yerleştirmek.

ı) Kütüphanenin günlük, aylık ve yıllık okuyucu istatistik çizelgelerini düzenlemek,

i) Kitap ve demirbaş malzemenin yıl sonu sayımını yapmak,

1) Bulunduğu ilçede halk kütüphanesi yoksa ilçe halk kütüphanesi yöneticisinin görevlerini yapmak.

k) Yönetici tarafından verilen diğer görevleri verine getirmek.

Daktilograf:

Madde 22 – Daktilografın yapacağı işler şunlardır:

a) Kütüphanenin yazışmalarının daktilo ile doğru ve silintisiz olarak yazılmasını sağlamak.

b) Katalog fişlerini daktilo etmek,

c) Kütüphaneye gelen resmi evrakı açmadan idareciye götürüp havalesini yaptırmak,

ç) Gelen ve giden evrakın işlemlerini yaparak cevap verilmiş olanların kayıtlarını kapatmak; her ay cevap verilmeyenlerin listelerini çıkartarak idareye bildirmek.

d) İmzalanmış evrakın postalama işlemlerini yapmak.

e) Gelen ve giden evrakı Bakanlık dosyalama sistemine güre dosyalamak.

f) Şahıs dosyalarını tutmak ve özlük işleri ile ilgili yazışmaları ve gizli yazıları muhafaza etmek. Bu dosyalan idarecinin bilgisi dışında kimseye göstermemek,

g) İdareci tarafından verilecek diğer işlen yapmak.

Teknisyen:

Madde 23 –
 Teknisyenlerin başlıca görevleri şunlardır:

a) Elektrik enerjisinin lambaları, elektrikle işleyen tesisat, makina ve cihazlara ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmek, varsa arızalan gidermek.

b) Zil tesisatında mevcut arızalan gidermek, çalışmayan lambaları değiştirmek,

c) Elektrik kontrol unda sigortalan gevşetmek ve şalteri indirmek.

ç) Tesisat, cihaz ve lambaların temiz olmasına dikkat ederek, içinde toz birikmiş ve sinek düşmüş avizeler ile glopları sık sık temizlemek.

d) Tesisat ve diğer cihazların bakımını sağlamak; ehliyeti dışında kalan arızaları zaman kaybetmeden ilgililere bildirmek,

e)Enerji israfını önlemek için ilgilileri uyarmak,

f) Muhtemel bir yangını önlemek ve meydana gelen yangını söndürmek için yangın yönetmeliği gereğince ve bir plan dahilinde önceden gerekli tedbirleri almak,

g) Çalışmayan kalorifer radyatörlerini çalışır hale getirmek ve radyatörlerden su

k) Diğer kütüphanelerden ciltlenmek üzere gönderilen kitapları listeleri ile karşılaştırarak kontrol edilmesini sağlamak ve bu listelerden birini imzalayarak ait olduğu kütüphaneye göndermek,

Atölye şefi bulunmayan kütüphanelerde bu görev cilt ustası tarafından yürütülür.

Cilt Atölyesi Şefi Dışındaki Personel:

Madde 26 –
 Cilt Atölyesinde Cilt Atölyesi Şefi’nin dışında kalan personel cilt ustasının yapacağı iş bölümüne göre aşağıda belirtilen görevleri yaparlar:

a) Cilde gelen kitapların kontrolünü yaparak ciltlenip ciltlenmeyeceğini tespit etmek, ciltlenemeyecek durumda olanları Cilt Atölyesi Şefine bildirmek,

b) Sayıları eksik olan süreli yayınlan tespit ederek Atölye şefine bildirmek,

c) Tamiri gerekli kitapları ayırarak tamirlerini yapılmasını sağlamak,

ç) Kitapları dikkatlice sökmek, süreli yayınları sayıları ve ciltleri ile yılları dikkate alarak sökmek ve sıraya koymak,

d) Sökülen formaları üst üste koyarak sırt tarafından dikiş oyukları açarak dikmek,

e) Tek tek yaprak halinde olan kitaplara testere çekilerek beyaz tutkal sürmek,

f) Dikişten çıkarılan kitapların sentlerini yapıştırmak,

g) Şeritleri yapıştırdıktan sonra beyaz tutkalla tutkallamak,

ğ) Kitapları prese koyarak kurumaya bırakmak,

h) Presten çıkarılan kitapların sayfa kenarlarını keserek düzeltmek,

ı) Kitabın sırtını bombelendirerek sırt bezini yapıştırmak,

i) Kitap sırtlarının alt ve üst uçlarına şirazeyi geçirmek,

j) Sırt kağıdı ve sırt kartonunu kesmek,

k) Cilt kapaklarını uygun ölçülere göre hazırlamak, kapakları cilt bezi veya kâğıt bantlarla yapıştırmak,

1) Kitabın orijinal kapağını cilt kapağı üzerine yapıştırmak,

m) Ciltlenen kitabı prese koyarak kurutmak.

n) Cildin sırtına yaldızla çizgi çizmek ve kitabın adını yazmak,

o) Birden fazla ciltli kitaplar ile süreli yayınların ciltlenmesinde bütün ciltlerin aynı renkte olmasını sağlamak,

o) Ciltten çıkan kitapları son olarak bir defa daha kontrol etmek,

p) Cilt atölyesini temiz ve tertipli bulundurmak,

r) Atölye ile ilgili diğer işleri yapmak.

Şoför:

Madde 27 – Şoförün başlıca görevleri şunlardır:

a) Gezici Kütüphane Otobüsünü veya varsa kütüphanenin taşıma aracını kullanmak, aracın günlük, haftalık ve aylık bakımlarını yapmak, altı aylık trafik kontrollerini aksatmadan yaptırmak,

b) Aracı emirsiz, başka bir kişi veya şoförün kullanması için vermemek.

c) Aracın gidiş ve dönüşlerinde servis defterine kilometre durumunu yazmak,

ç) Araç parça değişimlerinde değişilen parçayı ambar veya depo memuruna teslim etmek,

d) Görev dönüşünde aracı idarece gönderilen yere bırakarak gerekli önlemleri almak.

e) Yükleme boşaltma işine yardımcı olmak veya nezaret etmek,

f) Gezici kütüphane şoförlerince kütüphane idaresi tarafından düzenlenen programa göre belirlenen duraklara gezici kütüphane otobüsünü götürmek,

g) Gezici kütüphane duraklarda okuyucu hizmetine başladığı zaman memura yardımcı olmak.

Kaloriferci:

Madde 28 –
 Kalorifercinin yapacağı işler şunlardır:

a) Kalorifer dairesi ile ilgili hizmetleri yaparak, burasını temiz ve düzemi tutmak.

b) Tesisatı kontrol altında bulundurmak, ısıyı ayarlamak.

c)Yakıt durumundan idareye bilgi vermek.

ç) Kalorifer tesisatının korunmasına özen göstermek, arızaları zamanında idareye bildirmek.

d) Kazan yanıkken görevi başında bulunmak,

e)Kazan dairesinde bulunan alet ve edevatın korunmasından ve bakımından sorumlu olmak,

f) Yapacağı işlerde yangın ve kalorifer yönetmeliklerinin ilgili hükümlerine göre hareket etmek.

g) Kış başlamadan;

1. Ateşçi takımlarının tamam olup olmadığı ve kazanın üzerindeki teferruatın faaliyete hazır olup olmadığını kontrol ederek çalışır duruma getirmek,

2. Izgaraları gözden geçirmek,

3. Tesisatın suyunu tamamlamak,

4) Bacayı temizletmek,

ğ) Kış bitince yapacağı işler:

1. Kazan duman kanallarını temizlemek,

2. Kazan içindeki külleri ve artık kömürleri dışarıya çekmek,

3. Bacanın temiz olup olmadığını kontrol etmek, temiz değilse temizletmek,

4. Ateşçi takımlarını gözden geçirip bakımını yapmak,

5. Kazanda tamire muhtaç kısımlar varsa bunların yapılması için idareye bilgi vermek.

ı) Kaloriferin çalışmadığı zamanlar idarece verilecek işleri yapmak,

Bekçi :

Madde 29 – 
Bekçinin başlıca görevleri şunlardır:

a) Görevi başına zamanında gelmek ve hiç bir suretle görevinden ayrılmamak.

b)Çalışma saatleri dışında içeriye kimseyi almamak.

c) Binanın iç ve dış kısımlarını devamlı dolaşarak su, havagazı muslukları ile kapı ve pencerelerin kapalı olup olmadığını kontrol etmek,

ç) Binanın elektrik sigorta, havagazı ana musluğu ile su ana vanasının bulunduğu yerleri bilmek ve kontrol etmek,

d)Acil durumlarda haber vermek üzere gerekli telefon numaralarım gösterir listenin asılı olup olmadığını kontrol etmek,

e) Nöbet süresinde bekçi kontrol saatini aksatmadan her saat başı kurmak,

f) Görevi sırasında uyumamak,

g) Nöbetini teslim alacak görevli gelmeden görevini bırakmamak,

ğ) Görevi sırasında olanları nöbeti teslim alacak kişiye bildirmek; aynı zamanda idareye de haber vermek.

h) Kendisine verilen silah ve mermi varsa bunları nöbete başlarken teslim almak ve nöbet sonunda iç Hizmetler Şefine teslim etmek,

ı) Kendisine verilen silahı kütüphane idaresince hazır’lanan talimata göre kullanmak,

i) İdare tarafından verilecek diğer işleri yapmak.

Bahçıvan :

Madde 30 
– Bahçıvanın başlıca görevleri şunlardır:

a) Bahçe planlamasına göre söküm, dikim, budama, biçme, belleme, çim, fide yetiştirme, tohum toplama, tertip ve bakım işlerini yapmak,

b) Bitkilerde hastalık olup olmadığını sık sık kontrol ederek gerekli önlemleri almak,

c)Yangına engel olmak üzere kuru ot, kağıt ve benzeri şeyleri toplayarak yok etmek,söndürülmemiş sigara izmariti atılmasını önlemek ve bu konuda önlem almak,

ç) Bahçeden izinsiz hiçbir şey almamak ve hiç kimseye izinsiz fidan veya çiçek vermemek,

d)Kendisine teslim edilen araç ve gereçleri koruyarak, temiz ve bakımlı olmalarını sağlamak,

e)Bahçe tanzimi ile birlikte binanın iç kısmına konulması için saksı çiçekleri yetiştirmek ve sulamak, bakımını yapmak,

f) İdare tarafından verilen diğer işleri yapmak, bahçıvan bulunmadığı takdirde yaz aylarında bu görevleri kaloriferci yapar.

Hizmetli :

Madde 31 –
 Hizmetlilerin yapacakları işler şunlardır:

a) Her gün kütüphanenin memur odaları, okuma salonları, depo, tuvalet vb. gibi iç kısımlarını temizlemek, tozlarını almak, bunları yaparken genel intizamı bozmamak,

b)Kütüphanenin dış çevresinin temizliğini yapmak,

c)Kütüphanede görevli memurlar kütüphanenin iç düzeni ile ilgili verdikleri emirleri yerine getirmek,

ç) Her türlü eşya ve malzemenin kaybolmamasına dikkat etmek,

d)İdarenin izni olmadan hiç bir demirbaş malzemeyi kütüphanenin dışına çıkarmamak,

e) Kütüphaneyi terk etmeden önce kapı ve pencereleri kapamak, sigara izmaritlerine dikkat etmek, küllükleri dökmek ve kütüphaneyi gece bekçisine teslim etmek,

f) Her türlü yazı ve dosyalan dağıtmak ve ilgililere vermek,

g) Yangın Talimatnamesi’ne göre kendisine verilen görevleri yapmak,

ğ) Kalorifer bulunmayan kütüphanelerde softaları yakmak ve bunların temizliğini yapmak,

h) Temizlik malzemelerini en iyi şekilde kullanarak bunları muhafaza etmek ve bitmeden iç Hizmetler Şefine haber vermek,

ı) Zillerin, telefonların, kapı. menteşe, kilit ve sürgülerin çalışır durumda olup olmadığını kontrol ederek, bozuk olanların onarılması için İç Hizmetler Şefine bilgi vermek,

i) İdare tarafından kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Madde 32 – Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 33 – Bu yönetmeliği Kültür Bakanı yürütür.

 

Kaynak

 • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli

Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.