MARC Formatı

avatar

Bilgi Uzmanı

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

Marc formatı, marc kataloglama
Tüm Detayları İle Marc Formatı

Tüm Detayları İle Marc Formatı

Kataloglama Nedir?

Kütüphaneler ve bilgi merkezleri bilgi kaynaklarını belirli bir düzen içerisinde korumakta ve saklamaktadırlar. Geçmişten günümüze bilgi var olduğundan beri çeşitli yöntemlerle bu düzeni sağlamaktadırlar. Günümüzde bu düzen kataloglama olarak adlandırılmaktadır.

Kataloglama; kütüphane ve bilgi merkezlerinde bulunan her türlü bilgi kaynağının bibliyografik kimliğinin belirli bir kural gereğince saptanması olarak tanımlanmaktadır

Yer numarası belirterek standart bir düzende hazırlanan kataloglar materyallerin kullanıcı ve personel tarafından arandığında bulunabilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

AAKK (Anglo-Amerikan Kataloglama Kuralları)

Kataloglamada uluslararası birliği sağlama çalışmaları 1876 yılında Amerikan Kütüphaneciler Derneği’nin (ALA: American Library Association) ve 1877 yılında İngiliz Kütüphaneciler Derneği’nin kuruldukları yıllara kadar dayandırılır. Bu iki dernek, kuruluşlarından hemen sonra kütüphanecilerin ortak kataloglama kuralları oluşturmak üzere çalışmalar yapmalarına öncülük etmişlerdir. Bu çalışmaların ilk ürünü 1908 yılında ALA tarafından Cataloguing Rules: Author and Title Entries (Kataloglama Kuralları: Yazar ve Eser Adı Girişleri) adı altında. Bu eserde Panizzi’nin kuralları esas alınmıştır. “Anglo-Amerikan Kuralı”, “Ortak Kural” ve “1908 Kuralı” olarak farklı şekillerde tanımlanan bu kurallar, ABD ve İngiltere’de kataloglama uygulamalarına önemli etkilerde bulunmuştur. Kataloglamada uluslararası standartlaşmayı sağlayan ilk önemli adım 1961 yılında IFLA tarafından düzenlenen Kataloglama Prensipleri Milletlerarası Konferansında atılmıştır. Bu konferansta benimsenen, kişi adlarının başlık olarak seçilmesine ve biçimlendirilmesine ilişkin ilkeler kataloglamada uluslararası birliğin sağlanması konusunda atılan başarılı adımlar olmuştur.

Anglo-Amerikan Kataloglama Kurallarına göre kataloglama için gerekli bilgiler bilginin ana kaynağından alınmalıdır. Bilginin ana kaynağı, Niteleme alanları ve eserin türüne göre değişiklik gösterir.

Eserin türüne göre bilginin ana kaynağı aşağıdaki gibi sıralanabilir;

Materyal Türü

Bilginin Ana Kaynağı

Basılı Eserler

İç Kapak

Elektronik Kaynaklar

Kaynağın Kendisi

Kitapdışı Materyaller

Eserin Bütünü

Mikro Formlar

Eser Adı Etiketi

 

 

Niteleme alanlarına göre bilginin ana kaynağı ise; Niteleme alanlarına göre bilginin ana kaynağı ise;

Niteleme Alanı

Bilginin Ana Kaynağı

Eser Adı ve Sorumluluk Bildirim Alanı

İç Kapak

Basım Bildirimi Alanı

İç Kapak Önceki Sayfalar ve Sonluk

Materyal Türü Özel Ayrıntılar Alanı

Eserin Bütünü

Yayın Dağıtım vb Alanı

İç Kapak Önceki Sayfalar ve Sonluk

Fiziksel Niteleme Alanı

Eserin Bütünü

Dizi Bildirim Alanı

İç Kapak Önceki Sayfalar ve Sonluk

Notlar

Herhangi Bir Kaynak

Standart Numara ve Sağlanabilirlik Alanı

Eserin Bütünü

 

Eserin nitelemesi oluşturulurken ilgili alanlara ilişkin bilgiler ait oldukları bilgi kaynağından alınır. Bilginin ana kaynağından bulunamayan ama başka bir yerden bulunan bilgiler [ ] içinde verilir.

Temel Giriş

Yazar, eserin oluşturulması sorumluluğunu taşıyan gerçek veya tüzel kişidir. Bu yüzden, yalnızca bir eseri yazanlar değil, onun oluşumunda birinci derecede sorumluluk yüklenenler de yazar sayılır. Tamamı resimlerden veya fotoğraflardan oluşan eserlerde ressam veya fotoğrafçı bu eserlerin yazarı sayılır.

Niteleme Alanları

Eser Adı ve Sorumluluk Bildirimi Alanı:

Bu alanda ilkin, “öz eser adı” kaydedilir. Varsa tamamlayıcı eser adı niteliğindeki başka eser adı da : işaretinden sonra kaydedilir. Yine öz eser adının başka dillerdeki biçimi olan ve “paralel eseradı” = işaretinden sonra kaydedilir. Paralel eser adının kaydedilmesi için eserde de paralellik olması gerekir. Eser adı ve sorumluluk bildirimi alanında yer alan bilgiler bilginin ana kaynağında görüldüğü gibi alınır.

Basım Bildirimi Alanı

Eserin iç kapağında gösterilmiş ise basım bilgisi kaydedilir. Bilginin ana kaynağında basıma bağlı sorumluluk da yer alıyorsa bu ad eserde bulunduğu biçimiyle basım ibaresinden sonra / işareti ile kaydedilir.

Yayım, Dağıtım, vb. Alanı

Bu alanda bir eserin nerede, kim tarafından ve ne zaman yayımlandığını açıklayan bilgiler yer alır. Yayın yeri yayınlayan tüzel kişiliğin bulunduğu yerdir.

Fiziksel Niteleme Alanı

Bu alana eserin metin uzunluğu, içerdiği resimleme öğeleri ve eserin boyu yazılır. Eserin uzunluğunu sayfa veya cilt sayısı oluşturur. Resimleme öğeleri esere katkı niteliği taşıyorsa standart kısaltma olarak kaydedilir. Eserin boyutu ise sırt uzunluğudur.

Dizi Bildirim Alanı

Nitelenen eserde eserin yayınlandığı herhangi bir dizi adı bulunuyorsa fiziksel niteleme alanından sonra aynı paragrafta alan işareti ile parantezler içinde kaydedilir.

Notlar Alanı

 Notlar alanı kullanıcının yararlanabileceği ya da eseri tanımlayan bilgilerin verildiği alandır. Bunun yanında eserin bibliyografik geçmişine ilişkin bilgiler de burada verilir.

Standart Numara ve Sağlanabilirlik Alanı

Nitelenen eserde yer alan uluslararası standart (ISBN, ISSN, ISMN) numarasının kaydedildiği alandır. Standart numara giriş kısaltmasından sonra aralarına çizgi konulmadan kaydedilir.

Yer Numarası

Yapılan sınıflama işlemi sonucu esere verilen sınıflama numarası ve yazar numarasından oluşan yer numarası eserin raftaki yerini gösteren öğedir. Konu numarası eserin konusuna göre kullanılan sınıflama sistemindeki numarasıdır. Yazar numarası ise kütüphanenin tercihi ve koleksiyonun büyüklüğüne göre belirlenir. Standart olan Cutter Sunborn numarasıdır. Küçük kütüphanelerde yazar soyadının ilk üç harfinden de oluşturulabilir.

Sınıflama Kuralları

 Bir eserin konusu belirlenmeden önce eser analiz edilmelidir. Eser analiz edilirken hangi görüş açısına göre hazırlandığı ve konunun hangi boyutlarla incelendiği saptanmalıdır. Bir eserin konusu saptanırken aşağıdaki Bir eserin konusu saptanırken aşağıdaki bölümlerinden yararlanılabilir:

 1. Eserin Başlığı: Konuyu belirlemede yardımcı bir unsurdur. Ancak çoğu zaman bu yanıltıcı olabilir. Konunun tam olarak saptanabilmesi için mutlaka derinlemesine incelenmelidir.
 2. İçindekiler Sayfası: Genellikle konuyu belirleme de iyi bir yol göstericidir.
 3. Eserde içindekiler sayfası yoksa bölüm başlıkları veya sayfa kenarlarında yer alan notlar eserin konusunun belirlenmesinde yardımcı olur. Ayrıca yazarın verdiği bibliyografya ve dipnotlarda geçen kaynaklar da konuyu saptamada ipucu verebilir.
 4. Yazarın görüşünü anlayabilmek için eserin önsözünü okumak veya kitap kapağında yazılı bilgileri gözden geçirmek uygun olur. Ancak bu kimi zaman yanıltıcı olabilir. Çünkü bu bilgiler çoğunlukla reklam amaçlıdır.
 5. Yukarıda belirtilen bütün kaynaklar eserin konusunun saptanmasında yeterli değilse kitabın içeriğine bakılmalıdır. Ancak konu sınıflayıcı için yabancı gelmiş ise dış kaynaklardan yardım almak gerekir. Bu kaynaklar: Bibliyografyalar, kataloglar, ansiklopediler eleştiri ve tanıtıcı yazılar olabilir.
 6. Tüm işlemler yetersiz kaldığında esere geçici bir numara verilerek konu uzmanlarından yardım alınmalıdır.

MARC Nedir?

 Elektronik ortamda bilginin organizasyonuna yönelik çalışmaların ilk adımı Kongre Kütüphanesi’nin (Library  of Congress) 1966 yılında başlattığı, kısaca MARC olarak bilinen, aygıtça okunabilir kataloglama projesidir. Bu proje kataloglama bilgilerinin bilgisayar bantları üzerine kaydedilmesi ve istenildiği zaman yine bu bilgilerin bilgisayar yardımı ile geri alınması esasına dayanmaktadır.

 Kaydın içeriğinde: Bir birimin nitelemesi. sınıflama numarası veya yer numarası. konu başlıkları ile temel giriş veya ek girişler bulunur.

Niteleme: Bir kütüphane biriminin bibliyografik nitelemesini ifade eder ve bu amaç için bir dizi kural kullanılır.(aacr2) Bu niteleme kartın ana kısmını oluşturur eser adı, sorumluluk bildirimi, edisyon, materyale özgü spesifik ayrıntılar, yayın bildirimi, fiziksel niteleme, seri, notlar ve standart numaralar gibi alanları oluşturur.

 MARC Formatı Düzeni

   MARC formatı değişken alan uzunluklu bir formattır. Bu nedenle her giriş öğesi kimlik için kodlanmalıdır. MARC düzeni AAKK2 (Anglo-Amerikan Kataloglama Kuralları 2)’nin düzeni ile uyum içindedir. Bu nedenle MARC formatında da, AAKK2’de olduğu gibi, eserlerin nitelenmesinde aşağıdaki alanlar yer almaktadır.

 

      Eser adı ve sorumluluk bildirimi

      Basım alanı

      Özel materyal belirteci

      Yayın, dağıtım vb.

      Fiziksel niteleme

      Diziler

      Notlar

      Standart numara ve edinilebilirlik terimleri

 

1994-1997 yılları arasında  USMARC (United State MARC format) ve CAN/MARC (Canadian National MARC Format) formatları uyumlaştırma çalışmaları yapılmıştır. Çalışmalar sonucunda iki formatta bulunan alanlar birleştirilerek ve de farklı ya da gereksiz bulunanlar kaldırılmıştır. USMARC formatlarda bulunan alanların neredeyse tamamı alınmış, CAN/ MARC’ta bulunup  USMARC’ta bulunmayan ama gerekli olan alanlar ilave edildi. Gereksiz bulunanlar elenmiştir. Bu girişimler sonucu özellikle elektronik ortamdaki bilgi kaynaklarının organizasyonu için 1997 sonları ve 1998 yılı  başlarında MARC 21 formatlarının özellikleri belirlenmiş ve tanımlanmıştır. MARC 21, USMARC ve CAN/MARC formatlarının bir devamı olarak tek bir ad altında tek bir edisyon halinde yayınlanmıştır  

MARC  Etiketleri

(008) KONTROL ALANI

(020) ISBN ULUSLARARASI STANDART KİTAP NUMARASI

(022) ISSN ULUSLARASI STANDART SÜRELİ YAYIN NUMARASI

(041) DİL KODU ALANI

(050) LC SINIFLAMA NUMARASI

(082) DOS NUMARASI

(090) YEREL YER NUMARASI

(100) GERÇEK KİŞİ TEMEL GİRİŞ ALANI

(110) TÜZEL KİŞİ TEMEL GİRİŞ ALANI

(111) TOPLANTI ADI TEMEL GİRİŞ ALANI

(130) TEK BİÇİM ESER ADI

(240) TEK BİÇİM ESER ADI

(245) ESER ADI VE SORUMLULUK BİLDİRİMİ ALANI

(246) ESER ADININ DEĞİŞİK BİÇİMLERİ

(250) BASIM BİLDİRİMİ ALANI

(260) YAYIN DAĞITIM vb. ALANI

(300) FİZİKSEL NİTELEME ALANI

(310) GÜNCEL YAYIN ARALIĞI

(362) YAYINLANMA TARİHLERİ

(490) DİZİ BİLDİRİMİ

(500) GENEL NOTLAR

(502) TEZ NOTU

(504) BİBLİYOGRAFİ NOTU

(505) İÇİNDEKİLER NOTU

(510) ATIF / REFERANS NOTU

(546) DİL NOTU

(600) KİŞİ ADI KONU EK GİRİŞİ

(610) TÜZEL KİŞİ ADI KONU EK GİRİŞİ

(611) TOPLANTI ADI KONU EK GİRİŞİ

(650) KONU BAŞLIĞI EK GİRİŞİ

(651) COĞRAFİK TERİM KONU EK GİRİŞİ

(700) GERÇEK KİŞİ ADI EK GİRİŞİ

(710) TÜZEL KİŞİ ADI EK GİRİŞİ

(711) TOPLANTI ADI EK GİRİŞİ

(740) DEĞİŞİK ESER ADI EK GİRİŞİ

 (910) YEREL BİLGİ

 

(020) ISBN ULUSLARARASI STANDART KİTAP NUMARASI

Alt Alanlar:

|a ISBN

|c Fiyatı

|z Geçersiz ISBN

ÖRNEK:

 020 __ $ a 9789754709612 (1.c.)

NOT :ISBN arasında tire-boşluk olmadan yazılmalıdır.

(022) ISSN ULUSLARASI STANDART SÜRELİ YAYIN NUMARASI

Alt Alanlar:

|a ISBN

|y Yanlış ISSN

|z Geçersiz ISSN

ÖRNEK:

 022 __ $ a 0376-4583

(041) DİL KODU ALANI

Bu alan üç durumda kullanılmaktadır.

 1. a) Eser çeviri ya da çeviri metin içeriyorsa,
 2. b) Paralellik varsa veya birden fazla dil içeriyorsa,
 3. c) Başka bir dilde özet içeriyorsa

Alt Alanlar:

a Metnin dili

b Öz veya özetlerin dili

h Özgün materyalin dil kodu

ÖRNEK:

* 041 __ $ a Türkçe

* 041 1_ $ a Türkçe

               $ h İngilizce (Eserde özgün eser adı varsa ya da hangi dilden çevrildiği biliniyorsa)

* 041 0_ $ a Türkçe

               $ a İngilizce (Metin paralel ise)

* 041 0_ $ a Türkçe

                $ b İngilizce (Özet var ise

(050) LC SINIFLAMA NUMARASI

Alt Alanlar:

|a Sınıflandırma numarası

|b Eser numarası

ÖRNEK:

 * 050 0_ $ a Z695.7

                $ b B37 1980

(082) DOS NUMARASI

Alt Alanlar:

a Sınıflandırma numarası

b Eser numarası

ÖRNEK:

* 082 04 $ a 813.42

               $ b P36 2006

(090) YEREL YER NUMARASI

ÖRNEK:

* 090 __ $ a 813.42 PAM 2006

NOT: Yerel yer numarası verilirken 090 alanı kullanılacaktır.

(100) GERÇEK KİŞİ TEMEL GİRİŞ ALANI

Alt Alanlar:

|a Yazar adı (Kişi adı)

|b Ad ile birlikteki numara

|c Ünvan

|d İsimle ilişkili tarihler

|e İlişki terimi

ÖRNEK:

* 100 0_ $ a Ömer Seyfettin

               $ d 1884-1920

* 100 3_ $ a Recaizade Mahmut Ekrem

* 100 1_ $ a Churchill, Winston

               $ d 1874-1965  

(110) TÜZEL KİŞİ TEMEL GİRİŞ ALANI

Alt Alanlar:

|a Tüzel kuruluş adı

|b Alt birim

|c Toplantının yeri

|d Toplantı ya da anlaşmanın tarihi

ÖRNEK:

* 110 1_ $ a T.C.

                   b Milli Eğitim Bakanlığı.

                   b Personel Genel Müdürlüğü

(111) TOPLANTI ADI TEMEL GİRİŞ ALANI

Alt alanlar:

|a Toplantı adı

|c Toplantı yeri

|d Toplantı tarihi

|e Alt birim

|n Eserin kısım / bölüm /toplantı sayısı

|p Eserin kısım / bölüm adı

ÖRNEK:

* 111 2_ $ a Ulusal Astronomi Toplantısı

                n (4. :

                d 2010 :

                c Ankara)

( 130) TEK BİÇİM ESER ADI  

Alt Alanlar:

|a Tek biçim eser adı

|d Anlaşma tarihi

|k Alt başlık

|n Eserin kısım / bölüm sayısı

|p Eserin kısım / bölüm adı

ÖRNEK:

* 130 0_ $ a Nasreddin Hoca Fıkraları

 (240) TEK BİÇİM ESER ADI 

Alt Alanlar:

|a Tek biçim eser adı

|d Anlaşma tarihi

|k Alt başlık

|n Eserin kısım / bölüm sayısı

 ÖRNEK:

* 110 1_ $ a T.C. 240 10 $ a Anayasa (1982) 245 10 $ a 1982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası. NOT: Kanun kitaplarını kataloglarken eserin, tamamen kanun maddelerinden olmasına bakılmalıdır.İçerisinde yorum ve açıklama olan eserler için tekbiçim başlık kullanılmamalıdır. 

(245) ESER ADI VE SORUMLULUK BİLDİRİMİ ALANI

Alt Alanlar:

|a Eser adı

|b Alt eser adı

|c Sorumluluk bildirimi

|h Genel materyale ilişkin özel tanımlama

|n Eserin kısım / bölüm sayış

ÖRNEK:

* 245 10 $ a Bütün kuşların uykusu :

                   b öyküler /

                  c Zülfü Livaneli. 

(246)ESER ADININ DEĞİŞİK BİÇİMLERİ

Alt Alanlar:

|a Kısa eser adı

|b Alt eser adı

|f Cilt-sayı ve/veya eserin tarihi

|i Görünen metin (kütüphaneci tarafından eser adını tanımlayan bilgiler)

|n Eserin kısım / bölüm sayısı

|p Eserin kısım / bölüm adı

ÖRNEK:

* 246 31 $ a Moderne probleme der pharmakopsychiatrie.

(250) BASIM BİLDİRİMİ ALANI

Alt Alanlar:

|a Basım bildirimi

|b Basıma bağlı sorumluluk bildirim

ÖRNEK:

* 250 __ $ a 1st ed. (İç kapakta belirgin şekilde verildiyse)

* 250 __ $ a 3. bsk.

* 250 __ $ a Gnşlm. 15. bs. 

(260) YAYIN DAĞITIM vb. ALANI

Alt Alanlar:

|a Yayın yeri

|b Yayın evi

|c Yayın tarihi

|e Üretim yeri

|f Üretici adı

ÖRNEK:

* 260 __ $ a [S.l. :

                 b s.n.,c 1927]

                 e (Gettysburg :

                 f J. E. Wible, Printer)

(300) FİZİKSEL NİTELEME ALANI

Alt Alanlar:

|a Sayfa, cilt vb. sayısı

|b Diğer fiziki detaylar

|c Boyutlar

|e Beraberindeki materyal 

ÖRNEK:

* 300 __ $ a 185 s. ;c 20 cm.

* 300 __ $ a iv, 255 s. :

                  b res. ;

                  c 18 cm.  

(490) DİZİ BİLDİRİMİ

MARC21 yeni versiyonlarında 440 dizi için kullanılmamaktadır.

Alt Alanlar:

|a Dizi bildirimi

|l LC numarası

|v Cilt numarası

|x ISSN

ÖRNEK:

* 490 1_ $ a Bilgi yayınları ;

                  v nu: 498.

                  a Kültür dizisi ;

                  v 18. 

(500) GENEL NOTLAR

Kitaplar için 502, 504, 505, 520 ve 546 alanlarında verilmesi gereken notların dışında kalan; katalogcu tarafından araştırmacıya iletilmek istenen bilgiler bu alanda verilir.

Alt Alanlar:

|a Genel not

ÖRNEK:

* 500 __ $ a Bilgiler dış kapaktan alınmıştır.

* 500 __ $ a Eserin, 75-78. sayfaları eksiktir.

* 500 __ $ a İngilizce eseradı: (Eserde metin olmadığı halde ingilizce ya da başka dilde eser adı

verildiyse; Almanca eseradı, Rusça eseradı gibi..)

* 500 __ $ a 12 yaş çocuklar için hazırlanmıştır.

* 500 __ $ a Dizin vardır.

* 500 __ $ a Özgün eseradı: …………………………………………

* 500 __ $ a Eseradı başında: ………………………………………

* 500 __ $ a Tez danışmanı: …………………………………………

* 500 __ $ a Türkçe metin içerir.                              

(504) BİBLİYOGRAFİ NOTU

Alt Alanlar:

|a Bibliyografi notu

|b Kaynakların sayısı

ÖRNEK:

* 504 __ $ a Kaynakça: 120. s.

* 504 __ $ a Kaynakça: 205-216. ss.

* 504 __ $ a Kaynakça bölüm sonlarında  

(505) BİÇİMLENDİRİLMİŞ İÇİNDEKİLER NOTU

Alt Alanlar:

|a Biçimlendirilmiş içerik notu (İçindekiler notu)

|g Diğer bilgiler

|r Sorumluluk bildirimi

|t Başlık

ÖRNEK:

* 505 1_ $ a 1. c.: Dissolution of the family unit. Divorce, separation, and annulment —

                      2. c.: Dissolution of the family unit. Economic aspects, custody, taxes.  

(546) DİL NOTU

Alt Alanlar:

|a Dil notu

|b Dil kodu ya da alfabe

ÖRNEK:

* 546 __ $ a Metin Türkçe;

                   b Arap alfabesi.  

(600) KİŞİ ADI KONU EK GİRİŞİ

Alt Alanlar:

|a Kişi adı

|b Kişi adı numara içeriyorsa numarası

|c Unvan

|d İsimle birlikte tarih varsa (doğum-ölüm)

|e İlişki terimi

|t Eserin başlığı

|v Alt bölüm

|x Genel alt bölüm

|y Kronolojik alt bölüm

|z Coğrafi alt bölüm

ÖRNEK:

* 600 14 $ a Atatürk, Gazi Mustafa Kemal

                   d 1881-1938

                   v Biyografi 

(610) TÜZEL KİŞİ ADI KONU EK GİRİŞİ

Alt Alanlar:

|a Giriş unsuru kurum adı veya sorumlu adı

|b Alt birim

|c Tüzel kuruluşun bulunduğu yer

|d Tüzel kuruluşun kuruluş tarihi

|v Alt bölüm

|x Genel alt bölüm

|y Kronolojik alt bölüm

|z Coğrafi alt bölüm

ÖRNEK:

* 610 24 $ a Sabancı Holding

                   v Faaliyet raporları

                   y 2010-2011 

(611) TOPLANTI ADI KONU EK GİRİŞİ

Alt Alanlar:

|a Toplantı adı

|c Toplantı yeri

|d Toplantı tarihi

|e Alt birim

|v Alt başlık

|x Genel alt bölüm

|y Kronolojik alt bölüm

|z Coğrafi alt bölüm

ÖRNEK:

* 245 10 $ a Gençlik Sempozyumunun yansımaları.

   611 24 $ a Gençlik Sempozyumu  

(650) KONU BAŞLIĞI EK GİRİŞİ

Alt Alanlar:

|a Konu başlığı

|e İlişkili terim

|v Biçim alt birimi

|x Genel alt birimi

|y Kronolojik alt birim

|z Coğrafik alt birim

ÖRNEK:

* 650 _4 $ a Bilgisayar programları

                  x Excel

                  v Kılavuzlar

* 650 _4 $ a Halk müziği

                  z Türkiye

                   y 21. yy.

* 650 _4 $ a Yerel yönetimler

                   x Hukuk ve mevzuat

                   z Amerika Birleşik Devletleri 

(651) COĞRAFİ KONU BAŞLIĞI EK GİRİŞİ

Alt Alanlar:

|a Coğrafi isim

|v Alt başlık biçim

|x Genel alt birimi

|y Kronolojik alt birim

|z Coğrafi alt birim

ÖRNEK:

* 651 _4 $ a Ankara (Türkiye)

                 x Tanıtım ve seyahat

* 651 _4 $ a Uruguay

                  x Tarih

                  y 1843-1852

(700) GERÇEK KİŞİ ADI EK GİRİŞİ

Alt Alanlar:

|a Yazar adı (Kişi adı)

|b Ad ile birlikteki numara

|c Ünvan

|d İsimle ilişkili tarihler

|e İlişki terimi

|t Eserin başlığı

ÖRNEK:

* 245 10 $ a Mutlu bir yaşamın anahtarı :

                   b yahudiliğin gerçek ruhu /

                  c Rabbi David Aaron ; çeviren: Liliane Zerbib.

700 1_ $ a Zerbib, Liliane

(710) TÜZEL KİŞİ ADI EK GİRİŞİ

Alt Alanlar:

|a Giriş unsuru kurum adı veya sorumlu adı

|b Alt birim

|c Tüzel kuruluşun bulunduğu yer

|d Tüzel kuruluşun kuruluş tarihi

|e İlişki terimi

ÖRNEK:

* 245 10 $ a Technology transfer :

                    b India’s iron & steel: an ICRIER research study with experts’ comments /

                   c K. Krishna Moorthy.  

(711) TOPLANTI ADI EK GİRİŞİ

Alt Alanlar:

|a Toplantı adı veya sorumlu adı

|c Toplantının yeri

|d Toplantı tarihi

|e Alt birim

|t Eserin başlığı

ÖRNEK:

* 500 __ $ a Eser, 2013 yılı Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası etkinlikleri çerçevesinde 9

Mayıs 2013 günü gerçekleştirilen konusu “Yunus Emre ve Günümüze tesirleriyle Hoca Ahmet Yesevi ve

İmam Maturidi” olan XI. Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu’na gönderilen bildiri metinleri ve sempozyumunda sunulan bildirilerden oluşmaktadır.

245 00 $ a Yunus Emre hayatı, sanatı, eserleri ve etkileri.

711 2_ $ a Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu

                n (6. :

                 d 2013 :

                c Eskişehir) 

(740) DEĞİŞİK ESER ADI EK GİRİŞİ

Alt Alanlar:

|a Eser adı

|n Eserin kısım/bölüm sayısı

|p Eserin kısım/bölüm adı

ÖRNEK:

* 505 1_ $ a 1. c.: Dissolution of the family unit. Divorce, separation, and annulment —

 1.             c.: Dissolution of the family unit. Economic aspects, custody, taxes.

740 02 $ a Dissolution of the family unit.

                p Divorce, separation, and annulment

740 02 $ a Dissolution of the family unit.

               p Economic aspects, custody, taxes             

(910) YEREL BİLGİ

Alt alanlar:

|a Yerel bilgi

ÖRNEK:

* 910 __ $ a LAW127617

* 910 __ $ a FMFA05222

* 910 __ $ a DTC015623

* 910 __ $ a TIP050912

  

MARC Örnekleri

 

ÇEVİRİ ESER ÇEVİRİ ESER ÖRNEĞİ

020 __ $ a 9786054493739

041 1_ $ a İngilizce

              $ h Türkçe

082 04 $ a 155.4131532

090 __ $ a 155.4131532 ABA 2014

100 1_ $ a Abalı, Osman

             $ d 1972-

245 10 $ a Attention strengthening exercises :

              $ b age 6-B /

               $ c Osman Abalı ; translated by Elizabeth Ritchie.

260 __ $ a İstanbul :

            $ b Adeda Publishing,

             $ c 2014.

300 __ $ a 156 s. :

            $ b res., şkl. ;

              $ c 19X26 cm.

500 __ $ a Özgün eseradı: Dikkati güçlendirme seti.

546 __ $ a Metin İngilizce, Türkçe’den çeviri.

650 _4 $ a Dikkat

650 _4 $ a Attention

700 1_ $ a Ritchie, Elizabeth

910 __ $ a LAW127615

PARALEL ESER PARALEL ESERADI ÖRNEĞİ ADI ÖRNEĞİ ADI ÖRNEĞİ

020 __ $ a 9786058617858

041 0_ $ a Türkçe

             $ a İngilizce

082 04 $ a 707.4

090 __ $ a 707.4 AKB 2014

100 1_ $ a Akbaş, Onay

245 10 $ a Dalga =

            $ b Wave /

             $ c Onay Akbaş ; çeviri: Tomas Terziyan, Cem Köse ; fotoğraflar: Sophie Bassoule … [ve başkaları].

246 31 $ a Wave.

260 __ $ a Ankara :

            $ b Arete Sanat,

            $ c 2014.

300 __ $ a 160 s. :

            $ b fotoğ. ;

             $ c 26 cm.

546 __ $ a Metin, Türkçe-İngilizce paralel.

650 _4 $ a Sergi katalogları

650 _4 $ a Exhibition catalogs

700 1_ $ a Terziyan, Tomas

700 1_ $ a Köse, Cem

700 1_ $ a Bassoule, Sophie

910 __ $ a DTC125520

ALT ESER VE FARKLI SORUMLULUK ÖRNEĞİ

020 __ $ a 9786050918342

041 1_ $ a Türkçe

            $ h İngilizce

082 04 $ a 808.0683283

090 __ $ a 808.0683283 KAR 2014

245 00 $ a Karlar ülkesi :

             $ b öykü kitabı /

             $ c çeviri: Cemre Akkartal ; yayına hazırlayan: Bahar Ulukan.

260 __ $ a İstanbul :

            $ b Doğan,

            $ c 2014.

300 __ $ a 64 s. :

            $ b res. ;

            $ c 30 cm.

500 __ $ a Özgün eseradı: Frozen – movie storybook.

500 __ $ a 6 yaş ve üzeri çocuklar için hazırlanmıştır.

546 __ $ a Metin Türkçe, İngilizce’den çeviri.

650 _4 $ a Çocuk edebiyatı, Amerikan

             $ x Öykü

650 _4 $ a Children’s literature, American

             $ x Short story

700 1_ $ a Akkartal, Cemre

700 1_ $ a Ulukan, Bahar

910 __ $ a SBF125894

SÖZLÜK GİRİŞİ

041 0_ $ a Türkçe

             $ a Almanca

082 04 $ a 413.31

090 __ $ a 413.31 BÜY 1990

245 00 $ a Büyük sözlük :

             $ b Türkçe-Almanca =

$ b Türkisches-Deutsch wörterbuch.

246 30 $ a Türkçe-Almanca sözlük.

246 31 $ a Türkisches-Deutsch wörterbuch.

260 __ $ a İstanbul :

            $ b Milliyet,

            $ c 1990.

300__ $ a 391 s. ;

           $ c 20 cm.

546 __$ a Metin, Türkçe-Almanca paralel.

650 _4 $ a Türk dili

             $ x Almanca

             $ v Sözlükler

 

Kaynakça

Gültekin, V.,Nurgül, K.,Seda, B.,Fatma, S.Ö.,Deniz,K. (2016). ANKARA ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANELERİKATALOGLAMA – MARC UYGULAMALARI ve ÖRNEKLERİ 

 

 • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli

Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.