Veri Nedir

 Veri Nedir

Veri Nedir

Veri Nedir, Veri, bilginin hammaddesi olarak görülmektedir. Bilgi hiyerarşisi bilgiyi alt düzeydeki temel noktalardan daha değerli olan daha üst düzeylere transfer etmektedir. Bu hiyerarşi aşağıdaki gibidir.

 • Veri (Data): Konu, gerçek, kod (code), imge, ses,
 • Enformasyon (information): Organize edilmiş, yapısal hale getirilmiş,
  yorumlanmış, özetlenmiş veri,
 • Bilgi (knowledge): durum (case), kural (rule), süreç, model,
 • Uzmanlık (expertise): Hızlı ve doğru öneri, açıklama, sonucu doğrulama (justification of result) ve mantığa bürüme (reasoning),
 • Yeterlilik (capability): Örgütlenmiş uzmanlık, bilgi dağarcığı, entegre edilmiş edim destek sistemi, merkezi yeterlilik.
Veri nedir

Veriler, bireyler ve kurumlar için ayrı değerlendirmeye tabi tutulmaktadır.
İnsan elindeki verilerden enformasyona giden yolu bulabilmektedir. Kurumlar için veriler çok miktarda olduğundan enformasyona giden yol verilerin depolanmasından ve veri madenciliğinden geçmektedir. Bu ise kurumun bilişim teknolojisi alt yapısınamdayanmaktadır.


Veri işletmeler açısındanda oldukça önemli ve kritik bir kavramdır. Ancak
işletmeler, gerçek ve kesin görüntüsü vermeleri sebebiyle veri yığma hatasına düşmektedirler. Ne kadar fazla veri depolanırsa o kadar doğru ve objektif karar vereceklerine inanırlar.

   

Bu durum bazı açılardan sakıncalıdır:

 • Veri bilginin ham hali anlamına geldiği için işlenmesi ve anlamlandırılması gerekir. Ancak veriler işlenmediği zaman karar verme açısından yol gösterici özelliğini kaybeder ve işe yarayıp yaramayacağı anlaşılmaz. Çok veri doğru bilgiyi vermeyebilir.
 • İşletmeler, veri işleme ve anlamlı hale getirme yerine mali açıdan yalnızca depolamaya odaklanabilir ve veriyi atıl halde tuttuğu için gereksiz bir mali yük altına girmiş olur.
 • Fazlasıyla veri toplamak, veriyi anlamlandırmayı ve yorumlamayı
  zorlaştırabilir

Yukarıda sayılanların yanı sıra veri, enformasyon oluşturmak için tek
hammadde olduğu için işletmeler açısından hayati önem arz etmektedir.


Günümüzde işletmeler, süreçlerinden elde etmiş oldukları verilerden verimli olarak yararlanabilmek için veri yönetimini uygulamaları gerekmektedir.

 
Veri Madenciliği

Kısaca Veri

Veri, bilgi işleme sürecinin temel hammaddesi olarak çeşitli sembol, harf, rakam ve işaretlerle temsil edilen, işlenmemiş gerçekler ya da izlenimler olarak tanımlanabilir.

Verilerin karıştırılmadan ve kayıtlı halde bulundurulması önemlidir. Yoksa doğru enformasyona ulaşmak güçleşebilir. Veri, çevremizdeki gerçeklerin bizim anlayacağımız şekilde düzenlenmesidir. Veri kişinin formülleştirmeye ya da kayıt etmeye değer bulduğu her türlü olay ve fikirdir.

Veri, bilgi üreterek sonuca ulaşmak için gerçeklerden elde edilen gerçek
kümesi olarak tanımlanmaktadır. Sayısal ve mantıksal her türlü değere veri denir. Veriyi tanımlayan veriye ise ‘ meta veri’ denir. Veri, olaylar hakkındaki birbirinden ayrı, nesnel gerçeklerdir. İş yerleri açısından verinin en işe yarar tanımı, yapılan işlemlerin belli şekillerde tutulmuş kayıtları olmaktadır.


Bilginin bilgeliğe giden yolculuğunda ilk basamak veridir. Etrafımızda
gördüğümüz her türlü sembol ve harfler verileri teşkil etmektedir. Ancak veri tek başına bir anlam ifade etmemekte olup yorumlanması gereken bir kavram olarak bir gerçekliktir .

Kaynakça

TOKCAN, H. (2005). BİLGİNİN ÜRETİMİ VE KULLANIMI AÇISINDAN BİLGİ YÖNETİMİ: ÜNİVERSİTE’DE AKADEMİK YÖNETİCİLERİN BİLGİ YÖNETİMİ ALGILARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI , KIRIKKALE . Haziran 12, 2020 tarihinde https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=WY5CM7tPNE2z_YM6pBu0tyIWLShkz0lv82wKY8hBQdv4Bofd0UPMKn_TuRdpvnYu adresinden alındı

Bir Yorum Yapın