Müze Kütüphaneleri

avatar

Eda Doğan

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

Müze Nedir?

            Museum Association’nun 1984 yılı genel kurul toplantısında kabul edilen müze tanımına göre: Müze; toplayan, belgeleyen, muhafaza eden, sergileyen ve kamu yararına maddi deliller ortaya koyan, bunlara ilişkin bilgileri yorumlayan bir kurumdur.

Müze tanımında bahsedilen işlevler üç ana başlık altında toplanabilir:

 1. Koruma

Koleksiyon yönetimi,

 1. Belgeleme

Saklama, koruma ve onarım, Mekan ve mimari tasarım.

 1. Araştırma

İletişim, Sergileme, Eğitim

Müzelerde Bilginin Yayılması

            En basit haliyle bilginin erişilir kılınmasıdır. Müze ortamında üretilen bilginin, müzenin bilgi kanalları aracılığıyla topluma aktarılmasıdır. Sergiler, yayınlar ve eğitim programları yoluyla doğrudan ya da müze kütüphaneleri ve koleksiyon veri tabanlarına dayalı araştırmalar yoluyla dolaylı olarak gerçekleşir.

Kütüphane Nedir?

            Belirli bir sisteme göre tasnif edilen kitap vb. materyallerin toplandığı, saklandığı, okuyucu ve araştırmacıların istifadesine sunulduğu bilgi merkezleridir.

Müze ve Kütüphane İlişkisi

            Kültürel miras ya da kültürel bellek olarak adlandırılan müze ve kütüphaneler, kültürel belleği toplayan, koruyan ve yayan kurumlar olarak, toplumların gelişiminde önemli rol oynarlar ve temelde aynı toplumsal amaca hizmet ederler. Bu amaç insanın kültürel birikimini gelecek nesillere aktarmaktır.

              Kütüphaneler her türlü basılı ve elektronik bilgi kaynaklarını; müzeler ise tarihsel ve kültürel nesneleri dermesinde barındırır. Ancak dermelerdeki farklılıklar zamanla azalmaya başlamış ve aralarındaki etkileşim artmıştır.

Müzelerin Kütüphanelerden Farkı

 • Koleksiyon türleri,
 • Kullanıcı kitlesi,
 • Hizmetleri,
 • Bağlı bulunduğu idari yapı,
 • Yasa ve kurallar

            kütüphanelerden farklılık göstermektedir.

Müze ve kütüphane gibi kurumlar kataloglarıyla ve envanter kayıtlarıyla veri oluşturmak mecburiyetindedirler.

            Müze kütüphaneleri ise bu iç içe geçmiş iki kültür kurumunun çakışmasından meydana gelmiştir.

Müze Kütüphanesi Nedir?

            Bağlı bulundukları müzenin uzmanlık alanı ve dermesi doğrultusunda derme geliştiren, koruyan, düzenleyen ve müze personeli, ziyaretçiler hatta araştırmacılar da dahil olmak üzere halkın her kesimine hizmet sunan bilgi merkezleridir.

Müze Kütüphaneleri Hakkında

            Müzelerde nesne koleksiyonlarını desteklemek üzere bilgi kaynağı olarak sayılabilecek kütüphane koleksiyonları da bulunmaktadır.

            Ülkemizde 19. yüzyılın sonlarına doğru kütüphaneler müzenin içinde yer almaya başlamıştır.

            Bilginin okunması ve yorumlanabilmesi için uzmanlık bilgisine yani o konuda daha önceden üretilmiş olan bilgi ve düşünce birikimine ihtiyaç vardır. Bu birikim, yazılı bilgi taşıyıcıları olan kütüphane materyallerinde yer alır.

Müze Kütüphanelerinin Kurulma Sebebi

            Müzeler, koleksiyonlarını desteklemek ve araştırmacılarına koleksiyonları ile bağlantılı olarak geniş ölçekte bilgi kaynakları sunmak üzere kütüphane bilgi merkezi/araştırma merkezi adı altında özel konu müze kütüphanelerini kurmuşlardır.

             Kütüphanelerde bulunan bilgi kaynaklarının sağlanması da, müzenin misyonu ve koleksiyonlarının niteliği ile uyumlu politikalar sonucunda gerçekleşmiştir.

Müze kütüphanelerinin bir politika doğrultusunda

 • Geliştirilmiş koleksiyonu,
 • Yeterli ödeneği,
 • Uzman personeli ve
 • Teknolojik altyapıya

            sahip bir kurum olması gerekir.

Müze Kütüphanelerinin Müze Bilgi Ortamına Katkıları
 

 1. Müzecilik uygulamalarına sağladıkları bilgi desteği ile dolaylı yoldan müzenin misyon, amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesine yardımcı olmak,
 2. Müzenin bilgi kurumu olma kimliğine katkıda bulunmak,
 3. Araştırmalar yolu ile nesnenin bilgiye dönüşümün sürecini desteklemek,
 4. Dermeleri ile müze nesne koleksiyonunun uzantısı ve tamamlayıcısı olmak,

Müzecilik Uygulamaları Açısından Bir Müze Kütüphanesi

 • Müze koleksiyonunda yer alan nesnelere ilişkin araştırmaları,
 • Nesneleri belgeleme sürecini ve yöntemlerini,
 • Nesneleri koruma yöntemlerini,
 • Nesneleri sergileme sürecini,
 • Müzenin eğitsel ve kültürel etkinliklerini destekler.

Müzeler ve Kütüphaneleri Arasındaki İşbirliği

 1. Tematik işbirliği,
 2. Yapısal işbirliği,
 3. Sivil işbirliği,

Tematik işbirliği; müzede koleksiyonla ilgili basılı materyalin müze galerisi için tanıtılması, koleksiyondan bir eserin kütüphanede sergilenmesi, dijitalleştirilen özel koleksiyonların her iki kurumdan erişime açılması örnek olarak gösterilebilir.

Yapısal işbirliği; müze, galerilerini okuryazarlık girişimi için bir alan olarak kullanır. Kütüphaneler aile görüşmelerini tutar; müze eğitimcileri bunları sunar. Müze atölye çalışmaları kütüphane alanlarında gerçekleştirilir.

Sivil işbirliği; geniş bir anlayış geliştirmek için toplumun kültürel değerlerini ve sivil çevredeki ilgi sorunlarını belirler. Kültürel kurumların işbirliği yeni bir farkındalık saygı ve sorumluluk geliştirmek için iyi bir girişimdir.

Müze Kütüphanelerinin İşlevleri

            Hizmet verdikleri kullanıcı kitlesine göre şu iki grup altında incelenir:

 1. Müze personeline, müzecilik uygulamaları ve koleksiyona dayalı müze araştırmaları konusunda bilgi kaynakları sunmak; bu yolla hem müzenin misyon, amaç ve hedeflerini hem de personelin mesleki gelişimini desteklemek.
 2. Müze ziyaretçilerini ve dış kullanıcılara, müze koleksiyonu ve bağlamına ilişkin bilgi kaynakları sunarak müzenin uzmanlık alanının daha iyi anlaşılmasına yardımcı olmak ve nesne temelli bilimsel araştırmaları desteklemek.

           Müze kütüphaneleri, yalnızca müzelerde bulunan nesnelerle ilgili değil, bu nesnelerin arkasındaki birikimin de bilgisine sahip olan kişiler tarafından yürütülmelidir. Çünkü bu nesneler, bunlara benzer başka eserler, eserlerin yaratıcılarıyla ilgili bilgiler bir bütünlük taşımaktadır.

Müzede, Kütüphane ve Medya Merkezi Yöneticisi

            Koleksiyonlara, sergilere ve müze geçmişine dair yayınları(tüm ortamları) toplar, düzenler ve yönetir; kütüphane kaynaklarının düzenlenmesi, muhafaza edilmesi, erişime sunulması ve bakımından sorumludur.

Müze Kütüphanelerinin Dermesi

            Müze kütüphaneleri diğer özel konu kütüphaneleri gibi bağlı bulundukları kurumun uzmanlık alanı doğrultusunda derme geliştirirler. Bierbaum’a göre bir müze kütüphanesinin dermesi, dört temel kategoride açıklanır:

 1. Müze uzmanları ve müze yöneticileri için mesleki konulu yayınlar,
 2. Referans kaynakları da dahil olmak üzere, doğrudan müzenin konu alanına giren türden yayınlar,
 3. Müzenin konu alanının ilişkili olduğu diğer disiplinler hakkında rehber yayınlar,
 4. Müzenin konu alanı hakkında, farklı bilgi düzeylerinden kullanıcıların ihtiyacına cevap verecek yayınlar,

Müze Kütüphanesinin Ödeneği

            Kütüphanenin, politika dâhilinde derme geliştirebilmesi ve hizmet sunabilmesi, düzenli bir ödeneğin varlığına bağlıdır. Müze kütüphanelerinin ödenekleri çoğunlukla müzenin genel bütçesi üzerinden karşılanır.

            Bunun dışında, müze gelirlerinden kütüphaneye pay ayrılabildiği gibi çeşitli kişiler, özel ya da resmi kuruluşlar tarafından yapılan bağışlar da kütüphane bütçesi için kaynak oluşturabilirler.

            Ancak uygulama biçimi ve kaynağı farklı olsa da, ödeneğin sürekliliği önemlidir.

Müze Kütüphanelerinin Müze İle Koordinasyonu

            Yönetim ve hizmet uygulamaları açısından kütüphane ile müzenin koordinasyonu, şu alanlarda öne çıkar:

 • Kütüphane dermesinin geliştirilmesi,
 • Verilen bilgi hizmetlerinin iyileştirilmesi,
 • Kütüphane ve müze koleksiyon bilgi sistemlerinin koordinasyonu,
 • Eğitim ve sergileme departmanlarının etkinliklerinin planlanması,
 • Müzenin tanıtım ve pazarlama etkinliklerinin planlanması.

Ülkemizdeki Müze Kütüphanesi Örnekleri

 1. Edebiyat müze kütüphanelerinden örnekler;
 2. Mehmet Akif Ersoy Edebiyat Müze Kütüphanesi
 3. Karacaoğlan Edebiyat Müze Kütüphanesi
 4. Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi
 5. Ahmed Arif Edebiyat Müze Kütüphanesi
 6. Erzurumlu Emrah Edebiyat Müze Kütüphanesi
 7. Evliya Çelebi Edebiyat Müze Kütüphanesi

Edebiyat Müze Kütüphaneleri

            Bulundukları il ve çevre illerde doğmuş ya da uzun yıllar yaşamış, o yöre ile bütünleşmiş yazarların eserleri ile kendileri hakkında yazılmış çalışmaları bünyesinde bulunduran ve “Uzmanlık Kütüphaneleri” olarak hizmet veren kurumlardır.

            T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce yürütülmekte olan “Edebiyat Müze Kütüphaneleri Projesi” aracılığıyla edebiyat üretimine ve Türkiye’nin yazınsal çekiciliğinin yükselmesine katkı sağlamak üzere hizmete açtığı bilgi merkezleridir.

Edebiyat Müze Kütüphaneleri Hakkında

             Edebiyat Müze Kütüphaneleri idari açıdan, kuruldukları illerdeki “İl Halk Kütüphaneleri” ne bağlıdır.

Edebiyat Müze Kütüphaneleri hayat boyu öğrenme sürecine hizmet ederek kullanıcısının yaş, kıdem, meslek, uzmanlık alanı vb. hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm halka açıktır.

Mehmet Akif Ersoy Müze Kütüphanesi

            Mehmet Akif Ersoy Edebiyat Müze Kütüphanesi, Türkiye’nin ilk edebiyat müze kütüphanesidir.

             İstiklal Marşı’nın kabulünün 90. yılı olan 12 Mart 2011 tarihinde Ankara Altındağ Belediyesi’nce sağlanan eski Ankara evlerinin mimarisini yansıtan iki katlı bir binada hizmet vermektedir.

Kütüphanenin Koleksiyonu   

            Kütüphane dermesi yaklaşık 7.000 kitap ve yüze yakın süreli yayından oluşmaktadır. Kütüphanede çoğunlukla milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un eserleri ve hakkında yazılmış olan eserler bulunmaktadır.

Kütüphanenin Koleksiyonu

 • Danışma kaynakları,
 • Kent kitaplığı,( Ankara ve ilçelerini konu alan)
 • Süreli yayınlar,
 • Yazma eserlerin tıpkıbasımları,
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın çıkarmış olduğu kitaplar,
 1. Akif Ersoy Edebiyat Müze Kütüphanesinin dermesinde bulunmaktadır.

Kütüphaneden Yararlanma

            Kütüphane Pazar-Pazartesi günleri hariç 10.00-19.00 saatleri arasında kullanıcılara açıktır. Çalışma saatleri içerisinde ve kurallar çerçevesinde kütüphaneden isteyen herkes faydalanabilmektedir. Kullanıcılar kütüphaneye girerken “günlük istatistik form” unu doldurmaktadır.

 Karacaoğlan Edebiyat Müze Kütüphanesi

            Karacaoğlan Edebiyat Müze Kütüphanesi; Adana İl Halk Kütüphanesi’ne bağlı olarak 27 Mart 2011 tarihinde kurulmuştur. Adana’nın Seyhan ilçesinde Adana Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Dişçi Ethem Konağı’nın restore edilmesiyle oluşturulan bilgi merkezidir.

Tarihi bir binada olması nedeniyle ziyaretçilerin ilgisini çeken müze kütüphanesinde, yazar ve şairlerin sanatsal eserlerinin yanı sıra yazar Yaşar Kemal ve Muzaffer İzgü’nün daktilosu da yer alıyor. Muzaffer İzgü adına oluşturulan bölümde ise yazarın, kalemi, gözlüğü, saati de bulunmaktadır.

Kütüphanenin Koleksiyonu

 • Adana ve çevre illerinde doğmuş veya yaşamış yazarların fotoğrafları,
 • Adana ve bölge yazarlarına ait yazma eserlerin tıpkıbasımları,
 • Yılmaz Güney ve Orhan Kemal gibi birçok sanatçıya ve yazara ait kitaplar,
 • Karacaoğlan hakkında yazılmış kitaplar,
 • Süreli yayınlar (96 adet)

Hattat Etem Çalışkan’ın yazdığı Karacaoğlan şiirlerinin yer aldığı tablolar da dermede bulunmaktadır.

Ahmet Hamdi Tanpınar Müze Kütüphanesi

            Kütüphane, Tarihi Yarımada da Gülhane Parkı girişinin solunda Topkapı Sarayı’nı çeviren surun köşe kulesi üstünde yer alan Alay Köşkü’nde 12 Kasım 2011 tarihinden beri hizmet vermektedir.

Kütüphanenin Koleksiyonu

            Kütüphanede 1.000’i aşkın yazar, 9.000 kitap mevcuttur. Bunlar;

 • Kent kitapları,
 • Bölge yazarlarının kitapları,(Marmara Bölgesi)
 • Kuram ve estetik kitapları,
 • Ödüllü Türkçe ve Nobel kitapları,
 • TEDA

Belli başlı divanların orijinal baskı veya tıpkıbasımları ile 100 adet güncel edebiyat dergisine aboneliği bulunmaktadır.

Ayrıca koleksiyonunda 50’ye yakın yazarın 150’ye yakın daktilo, gözlük, kalem, mektup, fotoğraf gibi obje ve belgesi vardır.

Ahmed Arif Edebiyat Müze Kütüphanesi

            Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yaklaşık 120 yıllık bir konak, kütüphane olarak düzenlenerek 1 Haziran 2011 tarihinden itibaren Ahmed Arif Edebiyat Müze Kütüphanesi olarak hizmete girmiştir.

Kütüphanenin Koleksiyonu

 • Bulunduğu il ve çevre illerdeki yazarların eserleri ve hakkında yazılmış eserler,
 • Edebi süreli yayınlar,
 • Tıpkıbasımlar, (eski yazma eserler)
 • Edebi objeler,
 • Türk Edebiyatı’nın belli başlı kaynakları,
 • Edebi ödül almış kitaplar,
 • Edebiyat ve dil kaynakları

             kütüphanenin dermesinde bulunmaktadır.       

Erzurumlu Emrah Edebiyat Müze Kütüphanesi

            Erzurum eski Askeri Hamam binasında Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürü Prof. Dr. Sayın Onur Bilge KULA tarafından 29 Haziran 2012 tarihinde hizmete açılmıştır.

Kütüphanenin Koleksiyonu

 • 1.000’e yakın yazarın edebiyat ve edebiyat kuramına ilişkin yaklaşın 5.000 kitap ve kitap dışı materyal bulunmaktadır.
 • Türkiye’de yayımlanan 87 edebiyat ve sanat ile ilgili süreli yayının basılı versiyonlarına erişim olanağı vardır.
 • Erzurum’da yayımlanmış 23 süreli yayının dijital kopyalarından oluşan koleksiyona da erişilebilir.
 • Erzurum ile ilgili 400’e yakın eser bulunmaktadır.
 • Erzurumlu Emrah’ın yanı sıra, İbrahim Hakkı Hazretleri ile Nefi divanları,
 • Erzurum’da üretilmiş bazı yazma eserlerinin tıpkıbasımları,

Erzurum ve çevre illerde yaşayan yazarların eserlerinden oluşan özel bir koleksiyon bulunmaktadır.

Evliya Çelebi Edebiyat Müze Kütüphanesi

            Kütahya’da eski Yüksek Kahve binasının restore edilmesiyle 7 Mayıs 2013 tarihinde hizmete açılmıştır.

Kütüphanenin Koleksiyonu

 • Türk ve Dünya Edebiyatı’nda Kütahyalı yazarlara ve şairlere ait bir seçki ve edebiyat kuramına ilişkin yaklaşık 5.000 kitap,
 • Edebiyat ve sanat konulu 83 süreli yayın,
 • Kütahyalı yazar ve şairlere ait eserlerin tıpkıbasımları,
 • TEDA çalışmaları çerçevesinde başka dillere yayımlanan tüm eserler okuyucuların yararına sunulmaktadır.

Kütüphane Hizmeti 

Pazar ve Pazartesi günleri haricinde 10.00 ile 19.00 saatleri arasında okuyuculara hizmet vermektedir.

İstanbul Arkeoloji Müzeleri Kütüphanesi

            Kütüphane müzenin bir bölümünü oluşturan ve İmparatorluk Kütüphanesi olarak da nitelenen U şeklindeki müze binasının Hazine Dairesi’nin yanında yer almıştır.

Kütüphanenin Dermesi

 • Büyük bir kısmı Osman Hamdi Bey’in satın alma ve bağışlarla sağladığı kitaplar,
 • Yazma ve basma eserler,
 • Çeşitli dillerde bilimsel, arkeoloji, sanat tarihi ve tarih ağırlıklı 80.000 kitap,
 • Uzmanlık dalı dışında çeşitli kitaplar,
 • Ahmet Cevat Paşa, Sultan V. Mehmet Reşat, Diyarbakırlı Sait Paşa koleksiyonlarına da yer verilmiştir.

Kütüphanenin Hizmeti

            Kütüphanede araştırma yapmak için İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü’nden özel izin alınmalıdır. Giriş ücretlidir.

Topkapı Sarayı Yazma Eserler Müze Kütüphanesi

            2007 yılı Nisan ayından itibaren Topkapı Sarayı Enderun Avlusu Ağalar Camisi’ndeki restorasyon çalışmaları gerekçesiyle, aynı avludaki Hazine Koğuşu’na nakledilen el yazması koleksiyonu, 1 Ağustos 2013 itibariyle eski yeri olan Ağalar Camisi’ne nakledilmiştir.

Kütüphanenin Koleksiyonu

            On üç ayrı kütüphaneden, 18.622’si yazma olan 21.438 adet kitap bir araya getirilmiştir. Yazmaların 600 adedi minyatürlüdür. Toplamda 10.000’i aşkın bir minyatür koleksiyonu bulunmaktadır.

            Ayrıca;

 • Karahisari Kuran-ı Kerimi,
 • 1513 tarihli Piri Reis’in dünya haritası,
 • Kitab-el Bahriye,
 • Cami’üt Tevarih,
 • Divan-ı Hazik,
 • Selimname,
 • Murad Surnamesi gibi muhteşem eserler  bulunmaktadır.

Basın Müzesi Kütüphanesi

            Basın Müzesi’nin 1998 yılında yeniden düzenlenerek hizmete sunulan Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi, kendi alanında bir Uzmanlık Kütüphanesi özelliği taşımaktadır.

Kütüphanenin Koleksiyonu

 • Basın ve medya konularında yerli ve yabancı çok sayıda en eski ve en yeni(güncel) kitap,
 • 1870’li yıllardan günümüze dergi,
 • 1830 yılından bugüne çok zengin gazete koleksiyonu,
 • TBMM ile işbirliği yaparak alınan mikrofilmler

            koleksiyonda bulunmaktadır.

Kütüphanenin Vizyonu

            Koleksiyonlarının tamına yakınını bağışlardan oluşturan Basın Müzesi Kütüphanesi, “Uzmanlık Kütüphanesi” kapsamına uygun yayınları toplatarak araştırmacılarına sunmayı amaçlamaktadır.

Koyunoğlu Şehir Müzesi ve Kütüphanesi

            Konya Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Koyunoğlu Şehir Müze ve Kütüphanesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu tarafından 2 Şubat 1984 tarihinde hizmete açılmıştır.

Demirbaş ve bilgisayar kayıtları yapılmış, el yazması kitapların orijinal taramaları, dijital ortama aktarılmıştır.

Kapalı raf usulüne göre tanzim edilen kütüphane; 40.000’e yakın kitapla ve binlerce el yazması eserle hazine niteliğindedir.

Kütüphanenin Koleksiyonu

 • 1.467 adet gazete,
 •  2.825 adet dergi,
 • Fotoğraf,
 • Plak,
 • Kartpostal,
 • El yazması ve matbu belgeler,
 • Minyatür, tezhip ve cilt sanatları bulunmaktadır. 

Sadberk Hanım Müzesi İhtisas Kitaplığı

            Vehbi Koç Vakfı Sadberk Hanım Müzesi 14 Ekim 1980 tarihinde İstanbul’da Sarıyer- Büyükdere’ de Azaryan Yalısı olarak adlandırılan yapıda, Vehbi Koç’un eşi Sadberk Koç’un anısına onun kişisel koleksiyonunu sergilemek üzere açılmış, Türkiye’nin ilk özel müzesidir.

Kütüphanenin Koleksiyonu

            Yaklaşık 11.389 matbu ve 668 yazma eserle özel ihtisas kütüphaneleri arasında önemli bir işleve sahiptir. Kütüphane koleksiyonu içindeki yıllıklar, özellikle nadir eser niteliğindeki salnameler ayrı bir önem taşımaktadır. 421 adet salnamesiyle, özel kütüphaneler arasında Türkiye’ de birinci sıradadır.

Kütüphanenin Hizmeti

            Kütüphane, yüksek lisans ve doktora seviyesindeki öğrenciler ve akademisyenlerin hizmetindedir.

Milli Saraylar İhtisas Kütüphanesi

            1988 yılında oluşturulan İhtisas Kütüphanesi, tarih , sanat, sanat tarihi, mimarlık, mimarlık tarihi, koruma ve restorasyon, grafik ve yayıncılık, dekorasyon gibi konuları içermektedir. 3.796 adet kitap ve müracaat eserinin yanı sıra konuyla ilgili çeşitli süreli yayınlar bulunmaktadır.

Milli Saraylar ve Kasırlar Hakkında Daha Detaylı Bilgi Almak İçin Tıklayın

Mevlana Müzesi İhtisas Kütüphanesi

            İhtisas Kütüphanesi 1954 yılında Postnişin Mehmet Said Hemdem Çelebi tarafından kurulmuştur. 2012’de gerçekleştirilen yeni düzenlemeyle Niyaz penceresinin bulunduğu alanın ziyarete açılması planlanmış, kütüphane yeniden restore edilen mutfak/yemekhane binasına taşınmıştır.

            Kütüphanede Konya Kitapları, Mevlana Kitapları ve Mehmet Ali Uz Kitaplığı olarak üç ana bölüm bulunmaktadır.

Kütüphanenin Koleksiyonu

 • Konya Kitapları bölümünde Konya ile ilgili yaklaşık 1.000 adet kitap,
 • Mevlana Kitapları bölümünde Mevlana, Sofizm, Mevlevilik ve Tasavvuf gibi konularla ilgili 1.200 civarında Türkçe ve yabancı dilde eser,
 • Mehmet Ali Uz Kitaplığı ve arşivinde ise 3.000 kitap bulunmaktadır.
 • Prof. Fuat Yöntemli ’ye ait 3.500 civarında eser bulunmaktadır.

Kütüphane Hizmeti

            Kütüphane 60 kişilik okuma ve çalışma salonuna sahiptir. İnternet ve fotokopi hizmeti verilmektedir. Kullanıcıların faydalanması için dört adet bilgisayar bulunmaktadır.

 • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli

Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.